header-pattern-bg

Professorsporträtt: Erfarenheten från att arbeta som sjuksköterska gagnar både undervisning och forskning

Tidigt i yrket som sjuksköterska kom Staffan Karlsson i kontakt med personer med demens. Erfarenheterna har han haft stor nytta av i sin forskning om demensvård och om livssituationen för personer med demenssjukdom och deras närstående. På fredag, den 16 november, installeras han som professor under Högskolans akademiska högtid.

– Fokus för min forskning är äldre vårdtagare med demens. Det handlar om de mest sköra äldre, en grupp som inte alltid kan tala för sig själv – de är i händerna på vårdpersonalen samtidigt som bördan är tung för de närstående, säger Staffan Karlsson.

Staffan Karlsson studerade till sjuksköterska vid Högskolan Kristianstad och arbetade därefter många år inom den kliniska sjukvården, framför allt med äldre i olika verksamheter – inom akutvård, hemsjukvård och särskilt boende.

– All den erfarenheten har jag haft god nytta av i min undervisning vid sjuksköterske­utbildningen och inom min forskning, säger han.

Europeiskt projekt om demensvård i åtta länder

Staffan Karlssons avhandling om äldres vård och omsorg har sitt ursprung i en nationell studie som han själv var med och startade, ”Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC)”. Avhandlingen blev ett avstamp till vidare forskning om personer med demens och deras närstående och har lett till flera samarbeten, nationellt och internationellt. Bland annat ingick han i det europeiska forskningsprojektet ”RightTimePlaceCare” som undersökte vård och omsorg till personer med demens i åtta europeiska länder.

– Vi undersökte demensvården ur olika perspektiv, vi tittade på vårdsystemen och livssituationen för personer med demens och deras närstående i de olika länderna. Det fanns även en hälsoekonomisk del i studien och så undersökte hur man kan utveckla vård för personer med demens där alltmer vård kan genomföras i hemmiljö.

Flera studier visar, enligt Staffan Karlsson, att svensk demensvård faller väl ut i internationella jämförelser.

– Sverige har sedan år 2010 nationella riktlinjer för demensvård och vi har under den senaste tiden haft en stark utveckling där allt fler personer med demens kan vårdas i sitt hem med hjälp av olika stödinsatser till närstående, men även genom dagverksamhet, avlösning och växelvård.

I Health Lab tränar studenterna på autentiska situationer

Utvecklingen har, enligt Staffan Karlsson, skyndats på ytterligare genom den nya lagen om stöd till närstående som kom år 2015 och som gör kommunerna skyldiga att ge stöd och hjälp till närstående.

Framöver hoppas Staffan Karlsson att kunna leda och initiera fler forskningsprojekt inom sitt forskningsområde. Samtidigt är han föreståndare för Health Lab på Högskolan, som invigdes för ett år sedan. Här kan studenter, forskare och Högskolans olika samarbetspartner prova nya arbetssätt i autentiska miljöer.

– Vi har hittills bland annat utvecklat nya metoder när det gäller träning i hemmiljö. Vi har kunnat filma simulering av olika scenarier för träning och fört över ljud och bild till ett annat rum för att därifrån kunna observera vad som händer på distans. I och med det har vi också haft möjlighet att reflektera över ett händelseförlopp under träning.

Staffan Karlsson utnämndes till professor i omvårdnad år 2018, och är verksam vid Akademin för hälsa och välfärd.

Om Staffan Karlsson

Staffan Karlsson föddes 1959 i Ängelholm. Han avlade sjuksköterskeexamen vid Högskolan Kristianstad 1982. Efter grundutbildningen arbetade han inom psykiatrin och framför allt med personer med demens, bland annat på Sankta Maria sjukhus i Helsingborg (avvecklades på 1990-talet). År 2008 disputerade han vid Lunds universitet på avhandlingen "Older people’s public health care and social services, functional ability, health complaints, agreement in needs assessment and care satisfaction”. Avhandlingen handlade om vård och omsorg för äldre ur olika aspekter och han har senare genomfört flera studier inom vård och omsorg med fokus på äldre vårdtagare. År 2015 blev han docent i geriatrisk omvårdnad och 2018 utnämndes han till professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad. Här bedriver han forskning och undervisar och handleder vid sjuksköterskeprogrammet – med fokus på gerontologi och geriatrik.

Text: HANNA GROSSHÖG
Film: IDA FRIDVALL och HANNA GROSSHÖG
Bild: DAN BERGMARK