header-pattern-bg

Appen som gör barn delaktiga i vården

Appen SISOM – ett animerat interaktivt kommunikationsverktyg med syfte att underlätta barns delaktighet i vården – är nu framme vid nästa steg i sin utveckling. Med hjälp av medel från Barncancerfonden ska verktyget nu implementeras i verksamheter på sjukhus i Stockholm, Skåne och Halland.

"Enligt barnkonventionen räcker det inte med att barn enbart blir lyssnade till, utan de har också rätt att vara med och påverka ."
– Petra Svedberg

– Barn i vården är särskilt utsatta eftersom de har en begränsad verbal förmåga att kommunicera vad som är viktigt för dem samt att personal vanligtvis pratar mer med föräldrarna än med barnen själva. SISOM ger barnen en röst så att de kan påverka sin egen vård i större omfattning, säger Petra Svedberg, docent i omvårdnad och ledare för forskargruppen bakom projektet.

Under 2014–2015 har forskargruppen vid Högskolan i Halmstad tillsammans med forskare från Oslo Universitet utvecklat och validerat SISOM för att möta behoven hos dagens barn och deras krav på anpassning till mobil teknik.

I projektgruppen vid Högskolan i Halmstad, ingår förutom Petra Svedberg, Jens Nygren docent i medicinsk vetenskap, Susann Arvidsson doktor i omvårdnad, Ingrid Larsson doktor i hälsa och vårdvetenskap, Ing-Marie Carlsson doktor i vårdvetenskap och Britt-Mari Gilljam doktorand i hälsa och livsstil med inriktning omvårdnad.

Gruppen har nu erhållit 800 000 kronor från Barncancerfonden för att implementera SISOM på Karolinska universitetssjukhuset, Lunds universitetssjukhus och Hallands sjukhus.

Bild från appen.

I appen skapar barnet en karaktär i en virtuell värld som består av fem olika öar som representerar olika sjukdomsrelaterade situationer.

Barn förmedlar sina upplevelser i en virtuell värld

I appen skapar barnet en karaktär i en virtuell värld. Denna värld består av fem olika öar som representerar barnens hälsa och olika sjukdomsrelaterade situationer. Barnet ställs inför konkreta situationer och de fyller i sina upplevelser. Det kan handla om allt från provtagningar till hur barnet upplever sitt dagliga liv när det gäller exempelvis kompisar, skola eller sömn. Barnens upplevelser används sedan som underlag för dialogen mellan personalen, barnen och deras föräldrar.

Petra Svedberg

"Barn i vården är särskilt utsatta. SISOM ger barnen en röst så att de kan påverka sin egen vård i större omfattning", säger Petra Svedberg, docent i omvårdnad. Bild: JOACHIM BRINK

Förändrat perspektiv på barns delaktighet

Ny mobil teknik kan förändra hur vårdpersonal levererar hälso- och sjukvård och kan vara ett kraftfullt verktyg för att förändra kommunikationsmönster mellan barn och vårdgivare. Projektgruppen kommer att undersöka om implementeringen av SISOM påverkar barnens upplevelse av delaktighet i vården samt om beslut i större omfattning kommer att tas med utgångspunkt från barnens upplevelser.

Det finns begränsat med forskning som fokuserar på implementering av nya arbetssätt och innovationer i vården, därför kommer forskargruppen också att studera implementeringsprocessen och dess framgångsfaktorer, svagheter och styrkor.

– Genom enkäter och intervjuer med personal, chefer, barn och föräldrar kommer vi att undersöka hur och när SISOM används och i vilken omfattning samt vilka effekter man upplever av användningen, säger Petra Svedberg.

Barn med läsplatta.

SISOM är en app för barn mellan sex och tolv år vars syfte är att underlätta barns delaktighet i vården.

– Enligt barnkonventionen räcker det inte med att barn enbart blir lyssnade till, utan de har också rätt att vara med och påverka i frågor som berör dem själva. Förhoppningen är att implementeringen av nya arbetssätt, där SISOM används som underlag för dialog, leder till förändrade perspektiv hos personalen och förändrat förhållningssätt till barns delaktighet i vården. Men det återstår att studera.

Projektgruppen har även en fortsatt etablerad internationell samverkan med forskare från Norge, Kanada och Storbritannien kring validering och implementering av SISOM.

Text: HANNA OLSSON
Bilder (där inget annat anges): PETRA SVEDBERG