header-pattern-bg

Sätter fingret på outtalade normer inom utbildning

Vilka outtalade normer och värderingar präglar utbildningen i Sverige? Det är en central forskningsfråga för Kristina Holmberg, som nyligen har blivit utnämnd till docent i pedagogik.

"Jag och mina forskarkollegor är som spårhundar som försöker sniffa oss fram till det som gömmer sig bakom väletablerade fasader"
– Kristina Holmberg

Vad forskar du om?
– Min forskning sträcker sig över hela utbildningsområdet – från förskola till högre utbildning och kulturskola. Eftersom jag i huvudsak håller på med olika former av diskursanalys är min uppgift som forskare att ”avslöja” vilka outtalade normer och värderingar som präglar en verksamhet.

Kristina Holmbergs utgångspunkt är att skolans verksamhet både behöver beskrivas och problematiseras för att kvaliteten ska kunna utvecklas. Bild: IDA LÖVSTÅL

– Det betyder att jag tillsammans med mina forskarkollegor är som spårhundar som försöker sniffa oss fram till det som gömmer sig bakom väletablerade fasader. När vi har lyckats ringa in dessa förgivettagna normer och värderingar lyfts de fram i ljuset, och det blir möjligt att diskutera dem i förhållande till verksamhetens uppdrag.

Vad kan dessa normer och värderingar handla om?
– Exempelvis kan det handla om nyliberala idéers inflytande på förskolans musikverksamhet och undervisning i högre utbildning.

– Det kan också handla om hur värnandet om elevers och studenters välmående och personliga utveckling prioriteras allt högre i lärares arbete. Det finns naturligtvis fördelar med att lärare arbetar mer terapeutiskt, men om det allt för ofta görs på bekostnad av kunskapsbildning blir konsekvenserna problematiska.

Välkommen på docentföreläsning den 11 november

Den 11 november håller Kristina Holmberg docentföreläsning med titeln ”Diskurser och cyborger i förskola, skola och kulturskola”. Då har du chans att höra mer om hennes forskning.

Tid och plats:
11 november kl. 15.00–16.00 i sal Q318, hus Q, Högskolan i Halmstad.

Vad forskar du om just nu?
– Det största forskningsprojektet jag är involverad i just nu är ett nordiskt samarbete som handlar om det digitala lärandet inom förskolans praktik. Under 2016 har vi samlat in ett omfattande datamaterial. Idén är att vi forskare tillsammans med barn och personal arbetar med didaktiska aktiviteter som gynnar det digitala lärandet utifrån flera olika kunskapsmål i ländernas respektive läroplaner.

Vad innebär det att du blivit docent?
– För lärarutbildningen innebär det en välkommen förstärkning. Utbildningen behöver hela tiden arbeta på den vetenskapliga förankringen, och det blir lättare när vi blir fler seniora forskare. Samtidigt gagnas Högskolans forskning inom skola och lärarutbildning. Vi får högre kvalitet på våra forskningsansökningar och får på sikt möjlighet att genomföra större projekt.

– På ett mer personligt plan har docentmeriteringen betydelse för min legitimitet som forskare. Det blir en bekräftelse på att de projekt jag hittills har varit involverad i är betydelsefulla och håller för granskning.

Text: IDA LÖVSTÅL
Toppbild: PIXHILL.COM