header-pattern-bg

Professorsporträttet: ”Hälsa, hälsopromotion och delaktighet i fokus”

– Petra Svedberg, professor i omvårdnad

Vid akademisk högtid i november installerades Petra Svedberg som ny professor på Högskolan. I Samspels tredje professorsporträtt berättar hon om hälsa, hälsopromotion och delaktighet i vården som är hennes främsta forskningsområden.

Petra Svedberg är i synnerhet intresserad av två utsatta grupper: barn och unga samt vuxna med psykisk ohälsa. Hennes forskningsprojekt grundas på en deltagarbaserad forsknings- och designprocess vilket innebär att de personer som forskningen riktar sig till är medaktörer.

– Jag vill att min forskning ska få betydelse och vara värdeskapande för människorna själva och för de verksamheter som forskningen berör.

”Eftersom forskningen handlar om hur individens delaktighet kan främjas inom vård och skola, är det viktigt att användarens behov och värderingar är i fokus.”
Petra Svedberg

Hälsa och hälsopromotion

Petra Svedbergs forskningsfält handlar om att öka kunskapen om de processer som har positiv inverkan på den psykiska hälsan hos barn och unga samt hos vuxna med psykisk ohälsa.

Intresset för detta forskningsfält kom i samband med hennes avhandlingsprojekt som handlade om att öka kunskapen kring hälsa och hälsopromotiva faktorer inom vården för personer med psykisk ohälsa. Engagemanget väcktes när hon upplevde att vården ensidigt fokuserade på behandling av individens sjukdom och symptom.

– Jag tyckte att det holistiska perspektivet på hälsa saknades och forskning kring hur och vad som främjar hälsa hos personer med psykisk sjukdom var nästintill obefintlig. Jag bestämde mig för att studera vad hälsa innebär och hur man främjar hälsan hos individer med psykisk ohälsa.

I maj 2007 disputerade hon med avhandlingen ”Health Promotion Intervention in Mental Health Services”. Hon fortsatte att arbeta kvar inom psykiatrin till 2009 då hon anställdes som universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.

Petra Svedberg installerades som professor i omvårdnad vid den akademiska högtiden i november 2016. Bild: ANDERS ANDERSSON

Biografi: Petra Svedberg

Petra Svedberg föddes 1973 och växte upp i Dalstorp i Västergötland. 1993 tog hon sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård vid Högskolan i Halmstad. 2007 disputerade hon på doktorsavhandlingen ”Health Promotion Intervention in Mental Health Services”, vid Lunds universitet. Petra Svedberg blev docent i omvårdnad 2012 och utnämndes till professor i omvårdnad 2016 vid Högskolan i Halmstad. Hon har tidigare arbetat inom Region Halland som psykiatrisjuksköterska. I dag är hon ämnesansvarig för omvårdnad, samt forskningsledare för forskningsmiljön Centrum för välfärd, hälsa och idrott vid Högskolan i Halmstad. Hon är även verksam i ledningsgruppen för det nationella forskarnätverket Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Individens rätt till delaktighet

Petra Svedbergs andra forskningsfält handlar om att öka kunskapen om hur delaktighet kan tillämpas i den praktiska vårdkontexten för barn och unga samt för vuxna personer med psykisk ohälsa.

Två pågående forskningsprojekt handlar om att utveckla digitala innovationer som förändrar förhållningssätt och kommunikationsmönster mellan barn och personal i vården och mellan elever och lärare i skolan. Ytterligare ett forskningsprojekt handlar om att utveckla ett interaktivt digitalt beslutsstödsverktyg som ger möjlighet för patienten att vara medaktör i sin egen vårdprocess i den psykiatriska vården.

Gemensamt för projekten är att användaren själv har en central roll i utvecklandet av dessa digitala innovationer.

– Eftersom forskningen handlar om hur individens delaktighet kan främjas inom vård och skola, är det viktigt att användarens behov och värderingar är i fokus, säger Petra Svedberg.

I ett av Petra Svedbergs forskningsprojekt utvecklades en app med syfte att stödja barns delaktighet i vårdprocesser.

Från kunskapsgenerering till nyttiggörande

Sedan 2013 har Petra Svedberg varit drivande i att utveckla en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Högskolan i Halmstad kring barns hälsa och hållbara uppväxt. Hon har i samverkan med region, kommun och näringsliv skapat förutsättningar för flera doktorander att bedriva forskning inom området. Hennes ambition är att Högskolan ska vara en viktig samhällsaktör där forskning går från kunskapsgenerering till nyttiggörande och värdeskapande i samhället. För Petra Svedberg är det viktigt att forskningen gör skillnad i samhället och inte bara stannar inom vetenskapsfältet.

– Som professor har jag också ett viktigt ansvar i att vara med och driva den fortsatta utvecklingen av forskarutbildningen i hälsa och livsstil samt att handleda doktorander och stödja nydisputerade kollegor till fortsatt forskning. Jag vill fortsätta att driva och arbeta med nationella och internationella samverkansfrågor eftersom det är av stor betydelse att Högskolan i Halmstads forskning är värdeskapande och nyttiggörande för samhället i stort.

Text: HANNA CARMVALL
Toppbild: JOACHIM BRINK