header-pattern-bg

Professorsporträttet: Forskning med fokus på människors välbefinnande

– Ann Bremander, professor i biomedicin inriktning fysisk aktivitet och träning

Vid akademisk högtid i november installerades Ann Bremander som ny professor på Högskolan. I Samspels sjätte professorsporträtt berättar hon bland annat om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt.

"Området fysisk aktivitet och träning har alltid varit i fokus för mig, både i klinik, inom forskning och i undervisning."
Ann Bremander

Ann Bremanders drivkraft är enkel men stark – att med sin forskning bidra till en positiv utveckling inom vården. Att någon får ett bättre omhändertagande, en bättre behandling, den rätta informationen eller mer kunskap. Ett driv som har fått henne att hela tiden vilja lära sig mer.

– Patienterna som jag träffade som fysioterapeut ville jag hjälpa på bästa sätt. Genom att forska kan jag bidra med ny kunskap som är viktig för stora grupper av patienter, säger hon.

Ann Bremander är sedan början av 2016 professor i biomedicin med inriktning fysisk aktivitet och träning vid Högskolan i Halmstad. Hon började sin karriär som sjuksköterska och studerade därefter vidare till fysioterapeut. Därifrån var steget kort till forskning kring fysiskaktivitet och träning. Efter sin disputation har hon bland annat studerat vikten av fysisk aktivitet för hälsa och livskvalitet vid kroniska reumatiska sjukdomar.

Ett exempel på hur Ann Bremanders forskning har gjort skillnad kan ses i samarbetet med forskare i Lund där de har studerat området inflammatorisk ryggsjukdom, spondylartrit. En på flera sätt framgångsrik forskning som har genererat ett flertal artiklar.

– Vi har genomfört stora epidemiologiska studier (populationsbaserade studier som har utformats för att undersöka sammanhang) på en sjukdomsgrupp som tidigare har varit sparsamt studerad, vilket har lett till ny kunskap och nya utbildningskoncept som nu sprids i vården, berättar hon.

God hälsa och god livskvalitet

Intresset för fysisk aktivitet har ökat de senaste åren. Både när det gäller hur viktigt det är med träning för att vi ska hålla oss friska, och hur olika sjukdomar påverkas av fysisk aktivitet. Ett minskat stillasittande påverkar människokroppen på alla nivåer, från minsta molekyl till allmänt välmående.

– Området fysisk aktivitet och träning har alltid varit i fokus för mig, både i klinik, inom forskning och i undervisning. I framtiden kommer detta område att bli ännu viktigare – såväl för framtidens folkhälsa som för kroniskt sjuka personers välmående.

"Som professor är det mitt uppdrag att se till att vår forskning håller hög kvalitet och är internationellt gångbar", säger Ann Bremander. Bild: MAGNUS KARLSSON

Biografi: Ann Bremander

Ann Bremander föddes 1957 och växte upp på östkusten i Småland. Hon är legitimerad sjuksköterska och fysiotera­peut och innehar specialistkompetens som fysioterapeut inom reumatologi. 2006 disputerade hon inom kliniska ve­tenskaper vid Lunds universitet på sin avhandling ”Lower Extremity Function in Arthritis”, 2012 blev hon docent i experimentell reumatologi, också vid Lunds universitet. Hon började forska 1996 vid FoU Spenshult, där hon delade sin tid lika mellan forskning och klinik. Sedan 2006 arbetar Ann Bremander enbart med forskning och i dag är hon förutom professor vid Högskolan i Halmstad, biträ­dande forskningschef vid FoU Spenshult. Ann Bremander blev professor 2016.

Satsning inom biomedicin

Vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap finns en utbildning inom biomedicin med inriktning på fysisk träning som är unik i Sverige genom sitt fokus på vad fysisk aktivitet och träning gör för hälsan, med tydlig förankring i naturvetenskapen.

– Vi genomförde nyligen en stor satsning för att utveckla ämnet biomedicin vid lärosätet, bland annat genom att höja antagningskraven, tydliggöra de naturvetenskapliga basämnena och kopplingen till fysisk träning, samt öka andelen laborationer på grundutbildningen. Vi har även anställt flera nya kompetenta kollegor för att tillsammans kunna ge studenterna det bästa, säger Ann Bremander.

Hon fortsätter:

– Vi som i dag arbetar med biomedicinutbildningen har påbörjade projekt och långtgående planer om hur dessa kan utvecklas. Som professor är det mitt uppdrag att se till att vår forskning håller hög kvalitet och är internationellt gångbar.

"I dag bedrivs mycket bra forskning, men den kan göras ännu bättre genom samarbete, både inom Högskolan i Halmstad och med andra lärosäten."
Ann Bremander

Forskningssamarbeten över gränserna

Ann Bremander vill vara med och påverka en utveckling mot fler gemensamma forskningsprojekt och gemensam undervisning inom tillämpad naturvetenskap.

– Jag har sedan tidigare god erfarenhet av interdisciplinära forskningssamarbeten. Jag upplever detta som stimulerande och givande och har sett att resultaten ofta blir spännande och innovativa, säger hon.

Den nya forskningsmiljön Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS) som forskarna inom biomedicin tillhör bådar gott för detta i framtiden.

– Den nya miljön ger större möjligheter att utveckla forskningssamarbeten med lärosätets akademier och med forskare från andra lärosäten och företag, både nationellt och internationellt. I dag bedrivs mycket bra forskning, men den kan göras ännu bättre genom samarbete, både inom Högskolan i Halmstad och med andra lärosäten.

I framtiden hoppas Ann Bremander därför att det tvärvetenskapliga samarbetet mellan olika områden ökar.

– Jag vill forska tillsammans med forskare som kommer från helt andra områden än vad jag gör. Bland annat för att vi tillsammans ska kunna lösa nya utmanande frågor som påverkar vår hälsa.

 

TEXT: Ida Fridvall & Ingrid Ekström
TOPPBILD: Anders Andersson