header-pattern-bg

Ny forskning underlättar kvalitetssäkring för företag

Genom att använda nyckeltal kan företag mäta och säkerställa kvaliteten i sina försörjningskedjor. Med hjälp av en ny matris, som Aron Chibba vid Högskolan i Halmstad presenterar i sin avhandling, kan företag nu på ett enkelt sätt ta fram egna relevanta nyckeltal, något som underlättar för tillverkande organisationer som ska certifiera sig enligt ISO 9001:2015.

"En av slutsatserna i min avhandling är att ett företag bör fokusera på produktkvalitet och leveranssäkerhet i alla processer inom organisationen, inte bara den slutliga produktens kvalitet"
Aron Chibba

ISO 9001 är en standard för ledningssystem för kvalitet. Många företag strävar efter att ISO-certifiera sig då ett ISO-certifikat är ett bevis för att företaget lever upp till en specifik kvalitetsstandard, vilket ökar företagets möjligheter att attrahera nya kunder och bibehålla förtroende hos befintliga. 2015 var fler än 1,5 miljoner organisationer i världen certifierade enligt ISO 9001. Samma år, 2015, ändrades kraven för ISO 9001-standarden på så sätt att det nu krävs att företagen mäter sina processer med hjälp av nyckeltal.

Om ett företag systematiskt mäter prestandakvaliteten genom hela försörjningskedjan – som kan beskrivas som flöden av produkter, tjänster, ekonomi och information i en tillverkningsprocess – kan företaget lättare säkra kvaliteten på såväl produktionen som slutprodukten.

– En av slutsatserna i min avhandling är att ett företag bör fokusera på produktkvalitet och leveranssäkerhet i alla processer inom organisationen, inte bara den slutliga produktens kvalitet. På så sätt kan företaget få information om nuläge och utvärdera vilka förbättringsåtgärder som behövs i alla led i produktionskedjan, säger Aron Chibba, som forskar om kvalitetsteknik vid Högskolan i Halmstad, och som förra veckan presenterade sin avhandling om kvalitetssäkring i tillverkningsföretag.

En tillverkningsprocess kan vara ett flöde av produkter, tjänster, ekonomi och information.

Matris som stöd för att identifiera nyckeltal

Och det är här nyckeltalen kommer in i bilden. Med hjälp av den matris som Aron Chibba presenterar i sin avhandling kan nu företag lättare identifiera relevanta nyckeltal – så kallade Key Performance Indicators (KPI:n) – som gör det enklare att mäta kvaliteten i försörjningskedjan och få svar på hur väl företagen presterar och vilka mål som bör sättas upp för verksamheten.

"Det du inte kan mäta, blir svårare att förbättra"
Aron Chibba

– Företag mäter ofta prestanda på högre nivåer, som kvalitet på slutprodukten och på leveranser. Däremot mäts inte lika ofta kvalitet på mer detaljerad nivå, till exempel de interna processerna inom företaget, och mellan företagen, säger Aron Chibba.

I den nya ISO-standarden krävs att företag identifierar och arbetar med egna – för det specifika företaget – relevanta nyckeltal för kvalitetssäkring för att kunna certifiera sig, eller behålla den certifiering som man redan har. Aron Chibbas KPI-matris kan här vara ett stöd till företagen.

– Med hjälp av matrisen kan företag identifiera egna relevanta nyckeltal i olika situationer i försörjningskedjan, vilket hjälper dem att få kontroll på hela sin försörjningskedja, från start till mål i produktionen. Det du inte kan mäta, blir svårare att förbättra, säger Aron Chibba.

Aron Chibba har disputerat i kvalitetsteknik. Foto: MAGNUS KARLSSON

Prestandaindikatorer

I sin forskning har Aron Chibba studerat väletablerade, multinationella tillverkningsföretag och hur dessa arbetar med kvalitetssäkring i sina försörjningskedjor. Ur detta mynnade ett förslag till en förbättringsmodell för tillverkande företag som vägledning för att mäta och förbättra kvalitetsprestandan i olika försörjningskedjor, både ”uppströms” (det vill säga i relation till leverantörer) och ”nedströms” (i relation till kunder). Förbättringsmodellen ledde i sin tur fram till en KPI-matris, ett verktyg som hjälper företag att övervaka och spåra prestandaindikatorer i försörjningskedjan. Tidigare forskning inom området visar att det har saknats en forskningmodell som berör hela försörjningskedjan, från leverantören till kunden och som inkluderar alla interna processer i företaget.

Nyckeltal är dock inte en gång för alla givna. Det behöver ses över och omprövas med jämna mellanrum.

– KPI-matrisen och de nyckeltal som ett företag identifierar bör utvärderas minst en gång per år för att säkerställa relevansen i dem. Nyckeltal måste kunna justeras eller bytas ut om det sker förändringar i försörjningskedjan, om företaget går in i en ny marknad, ändrar produktlinje eller byter leverantörer, säger Aron Chibba.

Disputerat i kvalitetsteknik

Aron Chibbas avhandling heter ”Supply Chain Quality Management – Exploring performance of manufacturing organizations” och lades fram vid Luleå tekniska universitet den 9 februari 2017. Sina forskningsstudier har Aron Chibba bedrivit vid Högskolan i Halmstad.

Text: IDA FRIDVALL & LENA LUNDÉN
Foto: iSTOCK (om inget annat anges)