header-pattern-bg

Traditionella könsmönster lever kvar i skolan

Ungdomars strävan för att lyckas i skolan och på fritiden leder till en stressad tillvaro med risk för psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, sömnbesvär, oro och magont. Både flickor och pojkar drabbas av upplevda förväntningar, som de hanterar genom olika strategier utifrån kön. Det visar Marie Wilhssons studie som till stor del bygger på ungdomars egna upplevelser.

"Skolan har ansvar för både hälsa och lärande. I dag ligger fokus mer på lärandet, fokus bör ligga på båda, då de påverkar varandra"

Marie Wilhsson

Marie Wilhsson är nybliven doktor i hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad. Hennes avhandling ”Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet – skolan som hälsofrämjande arena”, handlar om perspektiv på ungdomars hälsa, som kan bidra med kunskap vid utveckling av hälsofrämjande insatser i skolan. Perspektiven utgår från ungdomar samt skolpersonals och vårdnadshavares upplevelser och uppfattningar. Avhandlingen bygger på tre kvalitativa studier samt en kvantitativ studie.

Avhandlingen visar att ungdomars strävan att lyckas och att bli framgångsrika i nuet och i framtiden upplevs som en kamp om tid. En kamp som de hanterar genom att använda sig av olika strategier för att balansera skolarbete och fritid. Men framgång är inte samma sak för alla.

– Flickors strävan handlar om att nå framgång i skolan för att bli självständig i framtiden. För pojkarna innebär framgång att lyckas inom aktiviteter som visar på fysisk styrka. Framgång i nuet är av betydelse för pojkarna, till skillnad från flickorna, som ser på sin framgång i ett längre perspektiv, säger Marie Wilhsson.

Hon menar att det hälsofrämjande arbetet i skolan bör utveckla insatser med kontextuella och könsspecifika utgångspunkter, för att främja flickors och pojkars hälsa och livsstil.

– Skolan har ansvar för både hälsa och lärande. I dag ligger fokus mer på lärandet och fokus bör ligga på båda, då de påverkar varandra, säger Marie Wilhsson.

Marie Wilhsson är doktor i hälsa och livsstil inriktning omvårdnad. Hon disputerade den 16 juni 2017 på avhandlingen ”Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet – skolan som hälsofrämjande arena”

I avhandlingen visar Marie Wilhsson att traditionella könsmönster lever kvar i skolan och fortplantas av rådande könsregimer och könskodade förväntningar.

– Förhoppningen med denna avhandling är att utifrån perspektiv på ungdomars hälsa bidra med ökad kunskap till elevhälsan och annan skolpersonal men även beslutsfattare inom skolan. Kunskapen kan ligga till grund för hälsofrämjande insatser utifrån ett salutogent perspektiv, som fokuserar på att bevara och stärka hälsobringande faktorer och resurser hos ungdomarna, säger Marie Wilhsson.

Avhandlingen visar att perspektiv på ungdomars hälsa bör uppmärksammas på olika nivåer i samhället och även inkludera perspektiv på kön. Faktorer som är av betydelse för ungdomars livsstil ska diskuteras utifrån ett hälsofrämjande perspektiv som synliggör flickors och pojkars hälsa och livsstil.

– Strukturella och organisatoriska hinder för det hälsofrämjande arbetet måste synliggöras för skolpersonal och skolledning, säger Marie Wilhsson.

Text: HANNA CARMWALL, LOTTA ANDERSSON, RICKARD WESSBERG

Foto: RICKARD WESSBERG, toppbild: PIXHILL

Fredagen den 16 juni disputerade Marie Wilhsson på Högskolan i Halmstad.

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Vid Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) bedrivs hälsorelaterad forskning inom omvårdnad, handikappvetenskap och psykologi med inriktning idrott.

Forskningen är tvärvetenskaplig och fokuserad kring tre teman: ”Delaktighet i ett föränderligt välfärdssamhälle”, ”Förändringar av hälsa för grupper och individer” och ”Hälsa och hållbar uppväxt”. Avancerad forskning, både grundforskning och empirisk tillämpad forskning, bedrivs inom ämnet hälsa och livsstil med fokus på förhållandet mellan människans hälsa, levnadsvillkor och samhällets välfärdssystem.