header-pattern-bg

Datautvinning möjliggör för kraftbolag att förutse och förebygga strömavbrott

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Hassan Nemati är doktorand vid Högskolan i Halmstad och i sin forskning bedömer han tillförlitligheten i elkablar under jord med hjälp av redan insamlad data. Det betyder att han analyserar hur pålitlig en kabel är utan att behöva installera ytterligare sensorer i elnätet. Den 29 september lägger Hassan Nemati fram sin licentiatuppsats där han presenterar sina forskningsresultat.

– Mitt forskningsprojekt är ett samarbete med Halmstad energi och miljö AB (HEM). Syftet med projektet är att minska antalet elavbrott på HEM:s elnät, och också tiden för hur länge elavbrotten varar. Genom att använda datautvinningstekniker analyserar vi redan befintlig data som HEM har. På så sätt kan vi upptäcka mönster för hur tidigare strömavbrott har sett ut och baserat på det utforma och anpassa en elkabels livslängd, säger Hassan Nemati.

Hassan Nemati bedriver sina doktorandstudier inom ramen för företagsforskarskolan Embedded and Intelligent Systems Industrial Graduate School (EISIGS) som finns på Högskolan i Halmstad. Som forskarstuderande vid EISIGS arbetar han både på Högskolan och hos samarbetspartnern i forskningsprojektet, i detta fall HEM.

– Jag är på företaget en dag i veckan men det kommer sannolikt att bli fler dagar i framtiden. Samarbetet är mycket effektivt för min forskning eftersom jag får chansen att regelbundet träffa och diskutera med experter på företaget, säger Hassan Nemati.

Hassan Nemati

Hassan Nemati presenterar sin licentiatuppsats den 29 september. Han kommer att fortsätta forska mot en doktorsavhandling med målet att undersöka data från HEM:s elmätare. Bild: LOTTA ANDERSSON

Metoden sprider sig till andra svenska kraftbolag

En gång i månaden träffar Hassan Nemati sina handledare – han har två på HEM och två på Högskolan – för att gå igenom och diskutera de senaste resultaten i forskningen och hur han ska gå vidare i arbetet.

Den 29 september lägger Hassan Nemati fram sin licentiatuppsats som bygger på den forskning som han inledde 2014 i samband med att han påbörjade sin forskarutbildning.

I uppsatsen, som har titeln ”Data-Driven Methods for Reliability Evaluation of Power Cables in Smart Distribution Grids”, beskrivs hur datautvinning används för att upptäcka systematiska fel samt utvärdera tillförlitlighet på elkablar. Den metod som Hassan Nemeti presenterar har redan rönt uppmärksamhet hos bland andra eldistributionsföretag i Sverige såsom Öresundskraft, Göteborg Energi och Växjö Energi, som har bett Hassan Nemeti analysera deras data.

Just nu utvärderar HEM Hassan Nematis metod och de beräkningar och analyser som han har gjort. Tillförlitligheten hos elkablarna baseras på olika faktorer som tidigare fel, antal kabelbrott och geografiska positioner. Utifrån det kan man bättre prioritera underhåll och åtgärder.

Om licentiatseminariet

TID: Den 29 september 2017, klockan 10.00–12.00
PLATS: Haldasalen, Visionen, hus J, Högskolan i Halmstad

Licentiatuppsatsens titel ”Data-Driven Methods for Reliability Evaluation of Power Cables in Smart Distribution Grids”

Examinator: Tomas Nordström, professor, Högskolan i Halmstad

Opponent: Niklas Lavesson, professor, Blekinge Tekniska Högskola

Handledare: Slawomir Nowaczyk, biträdande professor, och Anita Sant'Anna, biträdande professor, Högskolan i Halmstad

Forskningen förbättrar för kunderna

Alexander Örning och Peter Addicksson, är Hassan Nemetis handledare på HEM och tillika alumner från Elektroingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. De menar att forskningssamarbetet är bra för både HEM och dess kunder.

– Vi kan tydligt se att det här arbetet, både i dag och i framtiden, kan hjälpa oss i vårt underhållsarbete, säger Alexander Örning.

Projektets framtida arbete fokuserar på att spåra avvikelser i elnätet genom att använda data som samlas in från elmätare.

– Sedan 2009 använder vi elmätare som ger oss olika typer av data, såsom strömkvalitet, aktiv och reaktiv effekt samt larm och händelser. Våra olika system förser oss med väldigt många olika slags data och nu kan vi, genom samarbetet med Högskolan, använda dessa för att försöka förutse problem innan de uppstår, säger Alexander Örning och fortsätter.

– Vi har flera pågående forskningssamarbeten med Högskolan i Halmstad med syfte att öka hållbarheten och förbättra service för våra kunder. Vi på HEM vill inte vänta på att andra företag ska komma med innovationer. Förhoppningsvis kan vi, i vår tur, sprida Hassans kunskaper och ge honom all den hjälp som han behöver för att nå bra resultat.

Nästa mål för Hassan Nemati, när han nu har presenterat sin licentiatuppsats, är en doktorsavhandling och han fortsätter sin forskning på inslagen väg:

– Mitt mål de kommande åren är att undersöka data från elmätare. Datautvinning och analys av sådan data kan ge värdefull information som kan användas för att förbättra tillförlitlighet och öka effektiviteten.

Visualisering av fel

Bilden är en visualisering av systematiska fel med data från en av HEM:s huvudstationer.

Om EISIGS

EISIGS står för Embedded and Intelligent Systems Industrial Graduate School och är en företagsforskarskola vid Högskolan i Halmstad. Fokus för EISIGS är inbyggda system för intelligenta applikationer, där doktoranderna är knutna till både industrin och akademin. Företagsforskarskolan EISIGS finansieras av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen.

Forskning för innovation, Högskolan i Halmstads KK-miljö

Högskolan i Halmstad är ett av fem lärosäten i landet som kvalificerat sig för att bli utnämnd till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. De andra KK-miljöerna är Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Jönköping University. I ett tioårigt avtal mellan Högskolan i Halmstad och KK-stiftelsen som löper till och med år 2021, utlovar stiftelsen stöd till forskningsinsatser som successivt utvecklar ett alltmer profilerat lärosäte, med högsta kvalitet, tydlig positionering och med verksamhet som har stark relevans för utvecklingen av näringsliv och samhälle. Förtroendet vilar på tydliga mål, genomtänkt strategi och ett kvalitetsdrivande arbetssätt. För att spegla Högskolans profil har KK-miljön fått namnet Forskning för innovation. Högskolan i Halmstads KK-miljö Forskning för innovation invigdes i april 2012.

Text: LOTTA ANDERSSON och LENA LUNDÉN