header-pattern-bg

Snabb respons, flödande dialog och tydligare utveckling – ny app för handledning av lärarstudenter stärker utbildningen

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Att praktisera sina kunskaper i mötet med eleverna är viktigt för lärarstudenter, liksom att få återkoppling och utvecklas. I ett internationellt forskningsprojekt utvecklar forskare från Högskolan i Halmstad en ny applikation för interaktiv observation som ska höja kvaliteten på handledningen.
– Både studenter och handledare på olika övningsskolor har varit väldigt nöjda, berättar forskarna Ann-Christine Wennergren och Fredrik Thornberg.

"Handledningen blir skarpare, studenten blir en aktör i samtalet där inte enbart handledarens frågor styr innehållet. Vi ser en avgörande skillnad."

Fredrik Tornberg

Under VFU:n (den verksamhetsförlagda utbildningen) är handledning ett centralt moment. En viktig poäng med den nya appen, som heter MOSO, är att dokumentationen av undervisningen blir hanterlig och överskådlig. Dokumentationen delas mellan tre parter: handledaren, en studiekamrat och studenten som har undervisat, och den visar ett flöde av foton, filmklipp och kommentarer om undervisningen under VFU:n. Flödet fokuserar på specifika områden, är kortfattad och lätt att ta till sig.

– Vi har provat MOSO under en termin med grundlärarstudenter på övningsskolor och den har gett ett synbart mervärde i handledningen, säger Ann-Christine Wennergren, docent i pedagogik.

Om forskningsprojektet och övningsskolor

MOSO (Mentoring and Observation Software) har utformats på Universitet i Agder och har sedan utvecklats till ett forskningsprojekt i samarbete mellan Högskolan i Halmstad och de norska lärosätena Universitetet i Agder (UiA) och Det Arktiske Universitet i Tromsö (UiT). När forskarna från Högskolan i Halmstad först kom i kontakt med projektet våren 2016 bjöd de in projektgruppen från Agder och Tromsö till Halmstad. Forskarna var överens om att implementera och utvärdera applikationen på alla tre lärosäten. Den bakomliggande tanken vara att utveckla ett digitalt redskap som kunde samla olika former av dokumentation inför handledningen.

Högskolan i Halmstad arbetade redan med att lärarstudenterna filmade och analyserade varandras undervisning, inom försöksverksamheten med övningsskolor. Med den nya appen blev det även möjligt att förbättra observationsunderlagen.

Övningsskolor innebär att koncentrera lärarstudenternas VFU (verksamhetsförlagda utbildning) på några få skolor som har ett nära samarbete med lärosätet. Utöver den sedvanliga VFU:n är studenterna kontinuerligt ute på övningsskolan under de högskoleförlagda kurserna.

I MOSO-teamet på Högskolan i Halmstad ingår Ann-Christine Wennergren, Fredrik Thornberg, Caroline Nagy och Eva Hansson.

Ann Christine Wennergren

Ann Christine Wennergren delar sin tid mellan forskning om framgångsrik skolutveckling och rollen som vetenskaplig ledare inom skola och utbildning i Ängelholms kommun.

Tankar och reflektioner från undervisningen behöver inte sparas till nästa handledning, eftersom de delas och kan användas när de är som mest aktuella. När student och handledare sedan träffas kan en del av utvecklingen redan ha skett. Deltagarna kan direkt gå in i ett fördjupat samtal – för att bearbeta kommentarer som ytterligare kan förbättra undervisningen. Forskningsprojektet visar att på kort tid har såväl observation som handledning gynnats av att använda appen.

Studenten som aktör

– Vi ser att mycket förändras med hjälp av MOSO. Tidigare fanns en fas mellan att studenten har varit observerad och själva handledningstillfället. Då kom studenten till handledningen utan att veta vilka frågor handledaren skulle lyfta fram. Nu har studenten bearbetat flödet och kan vara förberedd, hon eller han behöver inte längre återberätta undervisningen för att komma ihåg, säger Ann-Christine Wennergren.

Processen för appen MOSO

Så här fungerar MOSO (Mentoring and Observation Software)

1. En student publicerar sin planering.

2. En studiekamrat och handledaren ger respons på planeringen.

3. Studenten modifierar planen innan undervisningen.

4. Studiekamraten och handledaren använder film, foto och kommentarer i sin observation när studenten undervisar.

5. Studenten förbereder sig inför handledningen genom att analysera och reflektera över observationsflödet – i dialog med studiekamraten och handledaren.

6. Studenten, studiekamraten och handledaren deltar i handledningssamtalet.

Betydelsefullt är att MOSO skyddar integriteten både för elever och studenter. Inga filmer, exempelvis, hamnar på sociala medier utan kommunikationen sker i ett slutet system och vårdnadshavare har gett tillstånd i om barnen får förekomma på foto och film.

– Handledningen blir skarpare, studenten blir en aktör i samtalet där inte enbart handledarens frågor styr innehållet. Vi ser en avgörande skillnad, säger Fredrik Thornberg, filosofie licentiat i pedagogiskt arbete.

Kvaliteten i observationerna och handledningen ökar när olika dokumentationsformer samlas på ett ställe. Appen påminner lite om ett Facebook-flöde som pågår mellan handledaren, lärarstudenten och studiekamraten.

– Tidigare behövdes flera olika program som skulle samköras under observationen och det blev för krångligt. MOSO är mycket mer användarvänlig, säger Fredrik Thornberg.

Fredrik Thornberg

Fredrik Thornberg har tidigare forskat om bland annat videodokumenterad undervisning.

Samma plattform underlättar

Kim Wilhelmsson, student på grundlärarutbildningen för årskurs 4–6, använde MOSO under ett par VFU-veckor i våras på sin övningsskola.
– Jag kände mig mer sedd och var mer involverad i bedömning av mig själv. Jag kunde lättare se vad handledaren såg och tyckte om min undervisning – jag fick mer feedback och det blev tydligare vad handledaren ville att jag ska reflektera över. Dialogen mellan mig och handledaren blev bättre eftersom vi var på samma plattform hela tiden.

Ett par talande exempel

Ett väldigt tydligt exempel som studenten Kim Wilhelmsson tar upp är när han höll i en lektion med inslag av gruppdiskussion. Så länge grupperna faktiskt höll ihop och diskuterade bestämde han sig för att låta formen vara ganska fri i klassrummet. Efter lektionen såg han dock en bild som handledaren tagit av en elev som låg på bordet i sin grupp och pratade, och bilden var kommenterad: Var går gränsen?
– Jag hade ju sett eleven under lektionen, men tänkte nog undermedvetet att eleven brukar ha svårt för att sitta fint på sin stol och koncentrera sig. Därför såg jag inte placeringen som ett problem så länge samtalet flöt på. Men så såg jag situationen lite utifrån eller uppifrån och kunde tänka en gång till. Ska jag fortsätta tillåta detta? Är mitt klassrum för fritt? Jag såg min undervisning från ett annat perspektiv.
Forskaren Ann-Christine Wennergren berättar om ett annat exempel då en student valt att fokusera på tydlighet i sin undervisning.
– Handledaren fotograferade uppgifterna eleverna utförde under lektionen och studenten såg direkt att hon inte hade varit så tydlig som hon trodde. Det blev en helt annan förståelse för vad som inte fungerat och vad hon behövde förändra.

studenten Kim Wilhelmsson

När studenten Kim Wilhelmsson exempelvis genom bilder med kommentarer kunde se det handledaren såg, fick han både sitt och handledarens perspektiv. – Innan vi träffades för handledning kunde jag reflektera över och kommentera handledarens kommentar, så när vi sedan sågs kunde vi utifrån förberedelserna lättare nå en diskussion på metanivå också, som en diskussion om diskussionen.

Att handledningen inom VFU för lärare är en stor utmaning visar bland annat den senaste utvärderingen från UKÄ (Universitetskanslerämbetet). Kvaliteten behöver höjas – något som är gemensamt för många lärosäten. Norska lärosäten är erkänt duktiga på forskning inom handledning, påpekar forskarna:
– Vi på Högskolan i Halmstad har även tidigare forskat om handledning, men inte på det här sättet. Det här är forskning i framkant om digitala redskap som kan förändra handledningen i grunden, säger Fredrik Thornberg.

"Jag kände mig mer sedd och var mer involverad i bedömning av mig själv."

Kim Wilhelmsson

Fler potentiella användningsområden

Förutom forskning om hur appen används ska forskningen samtidigt bidra till att utveckla MOSO. Applikationen är patenterad av Universitetet i Agder, och vetenskapliga artiklar om projektet är på väg att publiceras.
– Planen är att appen ska var tillgänglig för alla under nästa år. MOSO har därefter många fler användningsområden utanför lärarutbildningen – exempelvis inom utbildning för sjuksköterskor, poliser eller för utbildade lärare som behöver kompetensutveckling. Men inledningsvis provar vi den med lärarstudenter, säger Ann-Christine Wennergren.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Foto: JOACHIM BRINK, MAGNUS KARLSSON, KRISTINA RÖRSTRÖM
ILLUSTRATIONER: UNIVERSITETET I AGDER