header-pattern-bg

Framgångsrik forskningssatsning inom AI

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen
Del av fokusområde Hälsoinnovation

I dag är artificiell intelligens (AI) centralt inom nästan all teknisk forskning och utveckling. Men för åtta år sedan, när Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) startade vid Högskolan i Halmstad, var AI inte lika hett i Sverige. En nyligen genomförd extern utvärdering visar att satsningen har varit mycket lyckad – forskarna vid CAISR har knutit starka band med näringslivet och gemensamma forskningsprojekt har resulterat i konkreta lösningar och patent för utmaningar inom både fordonsindustri och hälso- och sjukvård. Nu planeras en fortsättning med en fördjupad AI-spets inom prediktivt underhåll av både människor och maskiner.

Sedan starten för åtta år sedan har vi blivit dubbelt så många personer och genomfört en stor mängd forskningsprojekt tillsammans med företag och organisationer.

 

Thorsteinn Rögnvaldsson, ledare för CAISR

Vid CAISR forskas det till exempel om hur hjärtpatienter kan få bästa tänkbara vård, när och hur personer med demens bör påminnas att ta sina mediciner och hur batteriernas livslängd hos eldrivna fordon kan förlängas. Forskarna gör maskiner mer intelligenta och studerar hur sociala robotar kan hjälpa en människa som ramlar. Det gemensamma för alla forskningsprojekt vid CAISR är att de grundar sig i tillämpad AI. Inriktningen på forskningen styrs till stor del av samhällets behov och sker i samverkan med partner inom både privat och offentlig sektor.

– Forskning om AI kan appliceras inom en rad olika områden. Vid CAISR har vi valt två olika applikationsområden: hälsoteknik och intelligenta fordon. Sedan starten för åtta år sedan har vi blivit dubbelt så många personer och genomfört en stor mängd forskningsprojekt tillsammans med företag och organisationer, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, professor i datavetenskap och ledare för CAISR.

CAISR består i dag av ungefär 40 forskare och omsätter årligen mer än 25 miljoner kronor i forskning.

– Vår förmåga att söka och få forskningsmedel har successivt ökat och vi har i dag cirka 80 procent externfinansiering. Nästan alla våra forskningsprojekt bedrivs i nära samarbete med partner utanför Högskolan. Vi har låtit genomföra intervjustudier med våra samarbetspartner och det är tydligt att samarbetet med oss är uppskattat, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

Om CAISR

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) är en långsiktig satsning på Högskolan i Halmstad med mål att bygga en internationellt stark utbildnings- och forskningsmiljö. Miljön finansieras huvudsakligen med stöd från KK-stiftelsen och Högskolan men har även stora bidrag från Vinnova och Vetenskapsrådet. Forskningen bedrivs i samproduktion med svensk industri och flera av miljöns forskare spenderar en till två dagar per vecka hos samarbetsföretagen. CAISR är en del av forskningsmiljön Inbyggda och intelligenta system (EIS) vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad. När CAISR bildades år 2012 knöts 28 personer till centrumet. I dag är bemanningen nästan den dubbla, 53 personer. Forskningen har resulterat i cirka 300 vetenskapliga publikationer, varav 8 doktorsavhandlingar och 7 licentiatuppsatser. Den har även resulterat i flera patent tillsammans med partner.

Forskningsfokus vid CAISR är medvetna intelligenta system, det vill säga AI-system som på egen hand, eller nästan på egen hand, kan bygga upp kunskap från att observera data. Ämnesexpertisen inom CAISR är signalanalys, mekatronik och maskinlärande med inriktning på intelligenta fordon och hälsoteknik. Forskningen har även fokus på samverkande system, i linje med den övergripande forskningsinriktningen inom forskningsmiljön EIS.

Flera industripartner samarbetar med forskare från Högskolan i samproduktionsprojekt och tar aktivt del i utvecklingen av CAISR. Industripartner är såväl stora multinationella företag som mindre och ofta nystartade företag. De centrala applikationsområdena för forskningen inom CAISR är hälsoteknik och intelligenta fordon – något som ligger väl i linje med Högskolan i Halmstads två profilområden Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen.

CAISR är nära knutet till samverkansarenan Hälsoteknikcentrum Halland, inklusive utvecklingslabbet Halmstad Intelligent Home, och teknikområdet Medvetna intelligenta system vid forskningsmiljön EIS.

Läs mer:

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vetenskapliga publikationer från CAISR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Profilområde Hälsoinnovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Profilområde Smarta städer och samhällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Halmstad Intelligent Home (HINT) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskningsmiljön Inbäddade och intelligenta system (EIS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknikområde Medvetna intelligenta system Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röster från Volvo och Region Halland

I ett projekt tillsammans med Volvo utvecklar forskare vid CAISR metoder för så kallat prediktivt underhåll av bussar. Det innebär att insamlad data från bussen analyseras för att kunna förutsäga vilket underhåll som behöver utföras på bussen – innan den går sönder. Ervin Omerspahic från Volvo Bussar:

– Jag har lärt mig mycket i arbetet tillsammans med CAISR. Det är viktigt med samverkan över funktionsgränser. Vi kan inte göra allting själva, samarbetet med CAISR är nödvändigt.

Markus Lingman, läkare och strateg på Region Halland, har liknande tankar om CAISR:

– Eftersom jag är läkare har jag länge försökt att förstå hur vi kan leverera bättre hälso- och sjukvård. Jag tycker att det är mycket spännande att se vilka möjligheter som finns med AI där vi kan ta ett stort kliv i en ny riktning, till skillnad från annan utveckling som sker i mindre steg.

Buss kör genom en stad. Runtomkring sitter människor på uteserveringar. Foto.

Prediktivt underhåll innebär att data samlas in från olika sensorer på till exempel en buss. Genom att använda AI-metoder som till exempel maskinlärande (machine learning) kan data analyseras och slutsatser kan dras om vilket underhåll som behöver göras för att undvika att, i detta fall en buss, går sönder. På samma sätt kan prediktivt underhåll appliceras inom hälso- och sjukvården för att avgöra vilka insatser som behövs för att en patient ska få bästa tänkbara vård. Bild: VOLVO

Forskningscentrum som attraherar AI-kompetens

CAISR är ett tvärdisciplinärt forskningscentrum på Högskolan i Halmstad som under åtta års tid har fått medel från KK-stiftelsens forskningsprofilsprogram. Målet med det programmet är att bygga en industrirelevant forskningsmiljö som kan nå en stark internationell position. Det betyder att den ska ha många forskare, en gemensam vetenskaplig agenda, en stor volym forskning (i tid), förmåga att publicera i topptidskrifterna inom sitt område och ett strategiskt samarbete med relevant industri. Forskningen ska dessutom ligga inom de områden där lärosätet har spetsutbildningar. Sedan starten har antalet forskare vid CAISR fördubblats. Rekryteringen av spetskompetens har stått sig väl i stark konkurrens med andra lärosäten och med industrin. Mängden undervisning har fördubblats eftersom utbildningar med kurser inom AI och intelligenta system vid Högskolan i Halmstad blir allt populärare, inte minst bland internationella studenter.

Positiva resultat i utvärdering

I samband med att KK-stiftelsens första finansiering upphör vid årsskiftet, har en slututvärdering av CAISR gjorts. I den konstateras att forskningen håller god nivå och att en stor majoritet av företagen är intresserade av att fortsätta samarbetet.

– CAISR har utvecklats starkt och står sig väl i jämförelse med övriga KK-profiler. Tillsammans med Future Energy i Mälardalen har CAISR fått bäst omdöme om vi jämför med de utvärderingar som har gjorts av nio sådana här profiler de senaste tre åren. Vi har varit framgångsrika i att bedriva god forskning, i att ge våra samarbetsföretag väsentligt värde för sina medinvesteringar och i att bedriva nära samarbeten, trots att flera av våra partnerföretag finns utanför Halland, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

CAISR valde helt rätt inriktning när det startades, något som bekräftas av Stefan Östholm, ansvarig för programmet Forskningsprofiler vid KK-stiftelsen:

– I dag är AI och machine learning bland det hetaste man kan syssla med. När CAISR bildades för snart åtta år sedan var det inte jättehett. Det är tänkvärt, hur näringsliv och forskare tillsammans formar något som på sikt är otrolig intressant.

Man ler och tittar in i kameran.

Thorsteinn Rögnvaldsson är professor i datavetenskap vid Högskolan i Halmstad och ledare för CAISR.

Fortsättning följer förhoppningsvis

Vid årsskiftet upphör alltså den första finansieringen av CAISR från KK-stiftelsen, men det finns goda möjligheter för en andra omgång:

– Vi hoppas så klart på fortsatt finansiering. Vi har bevisligen en mycket väl fungerande samproduktion med våra partner där forskningsresultaten gör skillnad. Tanken är att CAISR framöver fokuserar på tillämpningar inom prediktivt underhåll för både maskiner och människor – något som bidrar till både en hållbar industri och ett hållbart hälsovårdssystem, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

Utvärdering av CAISR

Analysföretaget Damvad gjorde på uppdrag av KK-stiftelsen en utvärdering under 2019 av följande forskningsprofiler:

  • Centrum för tillämpade intelligenta system (CAISR) vid Högskolan i Halmstad
  • Framtidens Energi (Future Energy) vid Mälardalens högskola
  • Samspelet mellan kost, tarm & hjärna (NGBI) vid Örebro universitet
  • Tjänsteinnovationer för uthålliga affärer (SISB) vid Karlstads universitet

För CAISR har Damvad bland annat dragit följande slutsatser:

Mervärde för näringslivet: De samverkande företagen har fått nya eller fördjupade samarbeten med akademin, ökat den vetenskapliga nivån inom företaget samt fått ökad tillgång till material och kompetens. Dessutom bedömer företagen att mervärdet av deltagandet i CAISR vida överstiger kostnaderna.

Bemanning och rekrytering: Profilen har uppvisat en utveckling där bemanningen ungefär har dubblerats under projektets aktiva period. CAISR konkurrerar rekryteringsmässigt både med andra akademiska institutioner och näringslivet. Exempelvis är efterfrågan på motsvarande kompetens stor hos forskningsintensiva fordonstillverkare. Dessa kan ofta erbjuda både kvalificerade tjänster och konkurrenskraftiga löner. Samtidigt sker forskning kring autonoma fordon vid andra lärosäten i Sverige. CAISR har dock i denna konkurrens lyckats attrahera kompetens och bygga upp en kritisk massa av forskare inom miljön.

Vetenskapliga publikationer: Forskare inom CAISR har i produktion av vetenskapliga artiklar samarbetat med representanter i 27 olika länder. Publikationer som har producerats inom miljön citeras något lägre än motsvarande forskning i Sverige samt på nordisk nivå. Dock uppnås högre citeringsgrad i jämförelse med övriga OECD. 13 procent av publikationerna är bland de 10 procent mest citerade inom respektive fält, och 16 procent av publikationerna publiceras i de topp 10 procenten högst rankade tidskrifterna.

Rapporten från Damvad presenteras av KK-stiftelsen i ett videoklipp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (analysen av CAISR börjar 33 minuter in i klippet).

Utöver Damvads utvärdering, har CAISR:s styrgrupp låtit en extern granskare utvärdera centrumets värde för industrin genom intervjuer med partnerföretagen. Företagen var överlag nöjda med samarbetet med CAISR. Inga större förändringar föreslogs gällande forskningens inriktning eller typen av aktiviteter. De var imponerade av forskarnas kompetens och positiva inställning till att samarbeta med företag. Flera organisationer lyfter fram att konkreta resultat är ett viktigt värde i samarbetet med CAISR. Eftersom forskarna arbetar med verkliga data och system har nya tjänster och patent utvecklats.

KK-stiftelsens program Forskningsprofiler

Programmet syftar till att vara ett avgörande verktyg i lärosätets ambition att profilera och utveckla sin verksamhet. Lärosäten ges möjlighet att vidareutveckla ett utpekat strategiskt viktigt forskningsområde med god potential att bli internationellt framstående. Programmet utgör en möjlighet för lärosätet att etablera internationell slagkraft inom ett väl avgränsat område, och en möjlighet för deltagande företag att stärka och utveckla nya konkurrensfördelar.

KK-stiftelsens stöd till en forskningsprofil varar över 6–8 år och stödet omfattar 30–40 miljoner kronor. Näringslivet ska medfinansiera med minst lika mycket. Alla medel från KK-stiftelsen ska användas till forskning med klar majoritet av senior forskartid. Mer finns att läsa på KK-stiftelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: LOUISE WANDEL
Bilder: VOLVO och JOACHIM BRINK
Toppbild: IDA FRIDVALL

Toppbilden visar forskare vid CAISR som vann Volvo Hackathon 2018 med sin app-prototyp Intelligent Probe. Från vänster: Yuantao Fan, Maytheewat Aramrattana, Sepideh Pashami, Hassan Nemati och Eren Erdal Aksoy. Läs mer om vinsten: Högskolan i Halmstad vann Volvo hackathon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.