header-pattern-bg

Pernilla Nilsson får stipendium för sin forskning om skolan

För framgångsrika insatser inom forskning och utredning inom det pedagogiska området får Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad, 2020 års Högre särskilt stipendium av Lärarstiftelsen. Bland annat lyfts hennes insatser inom den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet fram.

– Det är väldigt roligt för Lärarstiftelsen att få lyfta framgångsrika stipendiater och deras stora bidrag till och betydelse för utvecklingen av den svenska skolan, forskningen och undervisningen, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarstiftelsen i ett pressmeddelande.

2020 års Högre särskilt stipendium

Stipendiebeloppet är på 20 000 kr. Det delas ut ur Anna och Per Borghs testamentsfond. Per Borgh var folkskollärare i Lekaryd. Som många andra folkskollärare runt förra sekelskiftet testamenterade Per Borgh och hans hustru Anna, sin förmögenhet till Sveriges allmänna folkskollärarförening, det som idag är Lärarstiftelsen.

Professor emerita Ingrid Carlgren vid Stockholms universitet tilldelas ett likadant stipendium som Pernilla Nilsson.

Pernilla Nilsson och Ingrid Carlgren får båda stipendiet med motiveringen:

”Pernilla Nilsson och Ingrid Carlgren har erhållit stipendium ur Stiftelsen Anna och Per Borghs testamentsfond för sina insatser för främjandet av internationellt samarbete i pedagogiska frågor som på ett framgångsrikt sätt varit till gagn för lärarkåren.”


Pernilla Nilsson säger att hon är mycket hedrad över priset:

– Som forskare vill du att forskningen kommer till nytta för dem det berör, i mitt fall förskola, skola och lärarutbildning. Nu är jag en av två forskare i Sverige som har valts ut för att jag – som det står i motiveringen – ”genom min forskning på det pedagogiska området och mina insatser för främjandet av internationellt samarbete i pedagogiska frågor på ett framgångsrikt sätt varit till gagn för lärarkåren”. Det känns som ett fantastiskt kvitto på att det som jag gör faktiskt kommer till användning, säger Pernilla Nilsson och fortsätter:

– Jag är så glad för detta! Jag kommer att fortsätta att verka för att pedagogisk och didaktisk forskning verkligen görs tillgänglig för skolan. Jag har sedan jag började min forskarkarriär för snart 20 år sedan alltid fokuserat på att ställa forskningsfrågor som ligger nära verksamheten. Under de senare åren har min forskning till stor del handlat om lärarutbildningens och skolans digitalisering och här finns verkligen ett behov från praktiken, från förskolorna och skolorna, att få många frågor besvarade. Skolan och lärarutbildningen står inför en jätteutmaning kring digitalisering.

Lärarstiftelsen lyfter bland annat fram att Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik och prorektor vid Högskolan i Halmstad, har arbetat vid Skolverket med läroplaner i fysik, kemi och biologi, och som expert vid Universitetskanslersämbetet och utvärdering av svensk lärarutbildning. Hon är på regeringens uppdrag ledamot i Skolverkets insynsråd och Skolforskningsnämnden. Pernilla Nilsson har dessutom varit en av projektledarna för den nationella handlingsplanen kopplad till regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet, och hon är ledamot i Lärarförbundets vetenskapliga råd.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: ANDERS ANDERSSON, DAN BERGMARK