header-pattern-bg

Hälsofrämjande arbete måste få större plats inom den psykiatriska vården

Många personer med psykossjukdom har sämre upplevd hälsa och livskvalitet än genomsnittet. De saknar dock sällan motivation eller vilja att förändra sina vanor för att bli mer hälsosamma. Det handlar snarare om en försiktighet och att de har låg tilltro till sin egen förmåga, kanske på grund av tidigare negativa erfarenheter. Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård spelar en viktig roll i att stärka dessa individers tro på sig själva – att de klarar av att genomföra förändringar i livet. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Halmstad.

Det är viktigt att ta tillvara personens tidigare erfarenheter av att förändra sina vanor när hälsofrämjande insatser ska planeras och genomföras. Framför allt bör insatserna utgå från personens egna resurser och förmågor och deras önskemål om, och motiv till, förändring för att förändringen ska bli hållbar.


Sofie Lundström

I sitt avhandlingsarbete har Sofie Lundström genom enkäter och intervjuer studerat hur personer med psykossjukdom upplever sin hälsa och sina levnadsvanor, och vilka erfarenheter de har av att förändra sin livsstil. Hon har också intervjuat sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård om hur de kan stödja personer med psykossjukdom att förändra olika vanor och förbättra sin hälsa.

Hinder på vägen mot förändringar

Sofie Lundströms studier visar att personer med psykossjukdom har sämre upplevd hälsa och livskvalitet än övriga delar av befolkningen. De är i större utsträckning överviktiga, mindre fysiskt aktiva och röker mer, vilket gör att de är särskilt utsatta för livsstilsrelaterade sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

– Betydelsen av att förändra sina levnadsvanor för bättre hälsa och livskvalitet är något som de flesta är väl medvetna om, men när förändringarna ska genomföras finns en del hinder på vägen. Förändringen beskrevs som en kamp med olika begränsningar, både inifrån en själv och från omgivningen, säger Sofie Lundström, som har en bakgrund som sjuksköterska inom psykiatrin.

Porträttbild av leende kvinna

Sofie Lundström arbetar som universitetsadjunkt på Högskolan Väst där hon främst undervisar inom psykiatrisk omvårdnad på specialist­sjuksköterske­programmet. Hon har bedrivit sina forskarstudier vid Högskolan i Halmstad för att få rikta in sig på psykisk hälsa och ohälsa.

I studien uttryckte intervjupersonerna att en förändring måste göras på egen hand, men att det var viktigt att göra det tillsammans med andra och med rätt och anpassat stöd. Längtan efter att må bra och leva ett liv i harmoni var en motivation till förändring.

– Det är viktigt att ta tillvara personens tidigare erfarenheter av att förändra sina vanor när hälsofrämjande insatser ska planeras och genomföras. Framför allt bör insatserna utgå från personens egna resurser och förmågor och deras önskemål om, och motiv till, förändring för att förändringen ska bli hållbar, säger Sofie Lundström.

En sjuksköterska inom psykiatrisk vård har här en viktig uppgift genom att stärka dessa individers tro på sig själva om att klara av att genomföra förändringar i livet. Sjuksköterskan behöver också stödja genom att synliggöra individens resurser, både inom sig själv och i omgivningen. Resurser som kan bidra till förändringen och främja hälsa. Sofie Lundströms intervjuer med sjuksköterskor inom psykiatrisk vård visar också att dessa ser det som sitt ansvar – och önskar få större möjlighet och frihet att jobba mer hälsofrämjande utifrån varje persons förutsättningar.

Större fokus på det hälsofrämjande arbetet

Sofie Lundström hoppas att hennes avhandling ska bidra till kunskap om att det behövs större fokus på det hälsofrämjande arbetet inom psykiatrisk vård med utgångspunkt i varje persons unika livserfarenhet. Att i större utsträckning ta tillvara och stärka individens förmågor och resurser.

– För detta krävs en gemensam syn och förhållningssätt på alla nivåer, både på samhälls-, organisations- och individnivå, där patienten ses som en kapabel person med resurser, färdigheter och förmågor och att personens såväl fysiska som psykiska hälsa och hela livssituationen beaktas.

Text: HILDA LIBERG

Bild: iSTOCK & MAGNUS KARLSSON

Om avhandlingen

Sofie Lundström disputerade den 2 oktober, 2020 på avhandlingen Hälsa, levnadsvanor och erfarenheter av förändring av levnadsvanor hos personer med psykossjukdom – hälsofrämjande aspekter inom psykiatrisk omvårdnad. Handledare har varit professor Ingela Skärsäter.

Avhandlingsarbetet är delvis relaterad till LIV-projektet, en individanpassad levnadsvaneintervention för personer med schizofrenidiagnos inom Psykiatrin Halland.