header-pattern-bg

Professionell handbollsspelare – en hållbar idrottskarriär?

I jakten på tidig framgång är det ofta den psykiska hälsan som spelare som satsar på sin idrottskarriär offrar. När Johan Ekengren arbetade som idrottspsykologisk rådgivare och handbollstränare, såg han behovet av ett mer hållbart förhållningssätt till en idrottskarriär och bestämde sig för att skriva en avhandling på ämnet.

Som idrottare har du en idrottskarriär, som många gånger är skör och oavsett framgång en dag tar slut. Därför behöver karriärplanering och frågor om identitet uppmärksammas!


Johan Ekengren

Hur bör professionella handbollsspelare hantera sin tillvaro, så att de bibehåller hälsa och samtidigt når framgång, både på och utanför idrottsplanen? Den frågan ställde sig Johan Ekengren under sin tid som handbollstränare och idrottspsykologisk rådgivare. Hans erfarenheter bestod av alldeles för många exempel på ogenomtänkta arbetssätt i jakten på tidig framgång där spelare blev förbruksvara och många upplevde psykisk ohälsa.

I avhandlingen Careers of Swedish Professional Handball Players: From an Empirical Model to Career-Long Psychological Support Services har Johan Ekengren studerat professionella handbollsspelares karriär, hur de upplever den och vilka behov de har för att karriären ska vara hållbar över tid.

– Spelare som är i toppen av sin karriär beskriver att de har behov av att hantera de dubbla krav som ställs. De ska inte bara vara idrottare utan kanske också studera, ha familj och representera landslaget parallellt med klubblaget. Det behövs en helhetssyn för att kunna balansera en vardag, vilket i sig inte är något nytt, men idrotten jobbar under andra normer, såsom vinn nästa match, säger Johan Ekengren, som disputerade i december 2020.

Man står med händerna bakom ryggen framför en blå vägg

– Nyckelfaktorer som skapar en hållbar och varaktig karriär är att vara i ett sammanhang och att tränare främjar grundläggande psykologiska behov. Kan man se hela människan och jobba långsiktigt är det en nyckel, säger Johan Ekengren.

Svenska handbollförbundet, som är en av finansiärerna i Johan Ekengrens avhandlingsarbete, hade önskemål om att hitta sätt att arbeta mer förebyggande i stället för att enbart lösa problemen när de redan har uppstått.

– Det är så lätt att man inom elitidrotten bara ser handbollsspelaren och inte människan bakom prestationen. Levererar du på plan så är det bra, men mer då, mellan matcherna? Som idrottare har du en idrottskarriär, som många gånger är skör och oavsett framgång en dag tar slut. Därför behöver karriärplanering och frågor om identitet uppmärksammas! säger Johan Ekengren.

Om avhandlingen

Avhandlingens resultat är baserat på två delar. Den första delen handlade om att beskriva hela karriären, dess olika skiften och vilka krav som ställs i respektive period, den andra om att skapa en modell för stödsystemet och utveckla det psykologiska stödet utifrån detta. En del av stödsystemet testades i en tolv veckors intervention med ett professionellt handbollslag. Under åtta workshoppar utbytte spelarna erfarenheter och berättelser om hur de hanterar olika delar av sin vardag och deras erfarenheter av en karriär, med fokus på exempelvis värderingar och krav. Johan Ekengren följde deras upplevda trötthet och stress under de här tolv veckorna. Mitt under interventionen slutade spelarnas huvudtränare, vilket skakade om situationen. Krishanteringen lades till workshopsinnehållet och spelarna jobbade även med att hantera en oönskad och oväntad tillvaro under interventionen.

Nyckelfaktorer för en hållbar karriär

En idrottares karriär är relativt kort och kan ta slut när som helst.

– Det är en resultatbaserad bransch där spelarna ofta hamnar i ett krävande och stressat system, vilket kortsiktigt ofta resulterar i att de är tuffa mot sig själva, liksom att kulturen är hård, berättar Johan Ekengren, vars forskning utgör en motpol som betonar vikten av att öppna upp för ett mer långsiktigt, holistiskt och humanistiskt perspektiv.

Johan Ekengrens avhandling beskriver att det långsiktiga synsättet fungerar. Genom att diskutera hur man hanterar olika utmaningar och därmed bättre förstå och acceptera tillvaron, sänkte spelarna den upplevda stressnivån och tröttheten minskade. Spelarna skattade sig som mer hälsosamma under perioden, vilket antagligen berodde på att de fick stöd och inblick i andras perspektiv för att hantera vardagliga utmaningar som professionell idrottare – och ett förhållningssätt för att hantera detta. Flera tyckte även att deras prestation gynnades.

– Nyckelfaktorer som skapar en hållbar och varaktig karriär är att vara i ett sammanhang och att tränare främjar grundläggande psykologiska behov. Kan man se hela människan och jobba långsiktigt är det en nyckel, säger Johan Ekengren.

När spelarnas huvudtränare oväntat slutade mitt i säsongen arbetade spelarna även med den upplevda krissituationen under interventionen. Trots att det var den mest påfrestande situationen på länge upplevde spelarna ändå att stressnivån gick ner när de fick stöd och kunde jobba med ett ACT-inspirerat (acceptance and commitment therapy) perspektiv.

Ungdomar behöver stöd

I Johan Ekengrens avhandling var professionella idrottare i fokus. En naturlig fortsättning på forskningen är att utveckla stödet vid tidigare steg i karriären, exempelvis hos gymnasieungdomar.

– Många ungdomar investerar mycket tid och kraft på ett idrottsgymnasium, där fokus blir teknik och taktik, men det behövs även andra färdigheter som är nyttiga både inom idrotten och i vardagen, såsom stresshantering. Det är extra relevant när man pratar om att stärka psykisk hälsa. Det behövs stöd som kan hjälpa ungdomar att både förverkliga sig som idrottare, och att bli bra samhällsmedborgare, säger Johan Ekengren.

Bild: CHRISTOFFER BORG MATTISSON/HANDBOLLSLANDSLAGET (toppbild) & KARIN BERGSTRAND

Text: HILDA LIBERG