header-pattern-bg

Drönare för rent vatten engagerar forskare och studenter

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Projektet CatFish har gått från att vara ett studentprojekt vid Masterprogrammet i industriell innovation till att bli ett forsknings- och samverkansprojekt som engagerar forskare, studenter och externa aktörer. Projektet har sin hemvist vid samverkansarenan Fab Lab Innovation.

Ingenting är omöjligt i det här projektet. Studenter och forskare flyttar tillsammans fram gränserna och utvecklar framtidens teknik

 

Catherine Legrand, professor i marin ekologi

Det var under sista året på sin masterutbildning som Alireza Esmaeilzadeh och Harvey Blanco, tillsammans med Joakim Tell, docent i industriell innovation, sjösatte idén om att använda en drönare för att ta prover från vattendrag. Vattenproverna kan analyseras för att till exempel upptäcka föroreningar.

– Tanken är att använda drönarteknik för att på ett enkelt och effektivt sätt bidra till renare sjöar, vattendrag och hav. CatFish-systemet består av tre olika drönare: en flygande, en plattform som befinner sig vid vattenytan och en undervattensdrönare som kan dyka och ta prover på djupare vatten, berättar Harvey Blanco. Alireza Esmaeilzadeh fyller i:

– Vårt system förenklar provtagningsprocessen. Med dagens metoder är det resurskrävande att kartlägga vattenkvalitet eftersom det ofta kräver att människor åker ut och tar prover som de sedan tar med sig till ett laboratorium för analys. I större vattenmassor kan provtagningen också kompliceras ytterligare eftersom vattenkvaliteten kan variera över tid, och därför kan prover behöva tas vid flera olika tillfällen. Genom att använda drönare kan vi ta prover och samla in högkvalitativa data i realtid utan att någon person behöver befinna sig vid vattenmassan.

Med hjälp av de insamlade vattenproverna kan kommuner, länsstyrelser och kommunala bolag som ansvarar för vatten och vattenråd förstå lokala vattenmassor bättre, och därmed också fatta bättre, mer miljövänliga beslut.

– Det är många olika aspekter som påverkar vattenkvaliteten. Jordbruk, industrier, fordonstrafik och andra aktiviteter bidrar till en ökning av sediment och näringsläckage, det vill säga att näring, till exempel fosfor och kväve, som läckt ut från gödslade åkrar, hamnar i vattendragen. Det bidrar till övergödning. För att kunna råda bot på de här problemen krävs skarpare analysverktyg, och ett sådant skulle kunna vara CatFish, berättar Joakim Tell.

En person står i vatten och gör någonting med en maskin som flyter på ytan. I bakgrunden en stenpir där en grupp personer sitter på huk och tittar på. Foto.

Samverkan recept för framgång

CatFish är ett exempel på hur samverkan mellan olika aktörer kan lyfta ett projekt till nästa nivå. Projektet har nyligen beviljats bidrag från Havs- och vattenmyndigheten som arbetar på uppdrag av regeringen för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurser. Bidraget söktes i samverkan med Halmstad kommun, och det vidare arbetet engagerar studenter och forskare från flera av Högskolans akademier. Också Länsstyrelsen Halland är engagerad i projektet.

Precis innan sommaren presenterade studenter från ett antal olika utbildningsprogram inte mindre än nio olika examensprojekt som alla var utförda på uppdrag av CatFish och med stöttning från Fab Lab Innovation. På plats för att ta del av resultaten var representanter från olika vattenorganisationer, men även andra aktörer. En av besökarna var Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, som var mycket intresserad av studenternas arbete så väl som av den fortsatta forskningen inom området:

– Just samverkansaspekten tycker jag är oerhört viktig. Det är fantastiskt när Högskolans forskare och studenter arbetar med skarpa problem som vi i kommunen verkligen behöver hjälp med att lösa. Högskolan är oerhört viktig för Halmstad eftersom den kopplar samman människor som tänker på olika sätt och som tillsammans kan hitta nya, innovativa lösningar, till exempel som här när det gäller vatten och vattenvård.

Högskolan är oerhört viktig för Halmstad eftersom den kopplar samman människor som tänker på olika sätt och som tillsammans kan hitta nya, innovativa lösningar, till exempel som här när det gäller vatten och vattenvård.


Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad

Smutsigt vatten och oätlig fisk

Halmstad är känt för sitt läge vid kusten och för ån Nissan som flyter rätt genom staden. Vatten har en tydlig plats i staden, och signalvärdet är tydligt: Livet i Halmstad är härligt, bland annat tack vare den ständiga närheten till just vatten. Under ytan ser det dock lite annorlunda ut.

– Det finns gott om vattenföroreningar i Nissan. Det är inte rekommenderat att äta fisk som fångats i ån. I projektet kommer vi att använda CatFish-drönaren för att mäta vilka substanser som finns i vattnet och sedan rekommendera åtgärder för att minska mängden föroreningar, berättar Joakim Tell.

Också Catherine Legrand, professor i marin ekologi, är engagerad i projektet. Även hon återkommer till det mervärde som samverkan skänker:

– När utbildning och forskning kopplas samman på det här sättet skapar det synergier som är ovärderliga. I CatFish samarbetar dessutom flera olika vetenskapliga discipliner, vilket är väldigt värdefullt. I kombination med den samverkan med andra myndigheter som projektet vilar på finns det alla förutsättningar för att tillsammans skapa någonting riktigt intressant.

Vi välkomnar studenter från alla olika discipliner, inte bara de tekniska. Det finns plats för alla och alla kan bidra med viktiga och spännande infallsvinklar.


Alireza Esmaeilzadeh, universitetsadjunkt

Ett projekt med plats för alla olika discipliner

I och med höstterminens start drar en ny cykel av projektet i gång. Också nu önskar man samarbeta med studenter.

– Vi välkomnar studenter från alla olika discipliner, inte bara de tekniska. Det hade varit väldigt intressant att få arbeta till exempel med studenter inom media- och kommunikationsvetenskap och inom marknadsföring. Det finns plats för alla och alla kan bidra med viktiga och spännande infallsvinklar. Vi har sexton olika uppslag för projekt i nuläget, men om studenter kommer med egna idéer kan vi även hjälpa dem att förverkliga dem, säger Alireza Esmaeilzadeh.

– Det är underbart att se studenternas kreativitet. Deras fantasi och föreställningsförmåga sätter gränserna här. Ingenting är omöjligt i det här projektet. Studenter och forskare flyttar tillsammans fram gränserna och utvecklar framtidens teknik, avslutar Catherine Legrand.

Text: CHRISTA AMNELL
Bild: PATRIK LEONARDSSON