header-pattern-bg

Professor från Högskolan i Halmstad deltar i OECD:s konferens om läraryrket

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Hallå där, Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik! Du är inbjuden till OECD:s International Summit on the Teaching Profession som särskild gäst till skolminister Lina Axelsson Kihlblom. Kan du berätta mer?

– Jag är inbjuden till ett möte mellan OECD-ländernas skol- och utbildningsministrar. Utöver ministrarna deltar ordförandena för respektive lands lärarfackförbund. Ministern och fackordförandena för vart och ett av OECD-länderna väljer ut en forskare per land att representera sitt lands skolforskning. Glädjande nog var jag den forskare i Sverige som blev utvald. Det är andra gången jag deltar vid International Summit on the Teaching Profession. Senast var år 2015 tillsammans med Aida Hadzialic, då statsråd vid Utbildningsdepartementet.

Det är viktigt att vi forskare har god kännedom om andra internationella kontexter och det här blir ett bra tillfälle att ta del av det.

 

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik

Vad kommer du att bidra med under mötet?

– Jag har under 20 år arbetat med forskning om skola och lärarutbildning och arbetar mycket med samverkansdriven forskning i skolan vilket säkert är en av anledningarna till att jag får åka med. En annan anledning är att jag bedriver forskning, och har varit involverad i flera nationella insatser, som rör skolans digitalisering. Ett av de tre teman som diskuteras på konferensen handlar om digitalisering av skola och utbildning. Ministern och de fackliga ordförandena vet att jag är mycket involverad i området, vilket också är en anledning till att jag blev medbjuden. De övriga två temana är skolsystem som en drivkraft för mer inkluderande samhällen och skolans och utbildningsväsendets roll för att säkra en hållbar framtid.

– Varje minister får 4–5 minuters taltid för respektive tema. Skolminister Lina Axelsson Kihlblom presenterar kort sin delegation, därefter får jag resten av tiden för digitaliseringstemat för att tala om hur Sverige hanterar digitalisering i skola och högre utbildning, regeringens nationella strategi för digitalisering av svenskt skolväsende, samt vilka utmaningar och möjligheter som digitaliseringen innebär för skola och lärarutbildning.

Vad hoppas du att mötet ska leda till?

– Det bra att få möjlighet att tala med ministern för att föra fram de behov som vi ser i forskningen och tala om politikens viktiga roll i att utveckla svensk skola baserat på vetenskaplig grund. Det ska också bli väldigt intressant att lyssna på de andra ländernas delegationer och lära mer om hur de arbetar med frågorna. Det är viktigt att vi forskare har god kännedom om andra internationella kontexter och det här blir ett bra tillfälle att ta del av det.

Hur knyter det här an till din forskning?

– Högskolan i Halmstad inrättar just nu forskningsprogram som ska stärka lärosätets profil. Det första programmet som startar är LeaDS, Lärande i ett digitalt samhälle, som jag är med och driver, och som handlar om just lärande i det digitala samhället. På det sättet kommer mina erfarenheter från konferensen att ge en mycket bra input till vårt arbete. Jag får möjlighet att berätta om LeaDS för deltagare på konferensen, vilket kan vara viktigt för vår förankring internationellt. Forskningsprogrammet har ett oerhört relevant tema och det är helt unikt i Sverige att ha samlat ett 30-tal forskare från olika discipliner runt gemensamma forskningsfrågor på det sätt som vi gör i LeaDS. Det kommer jag att sprida till deltagarna. Dessutom kommer jag att möta en forskare från varje OECD-land. Det kan också bidra till att utveckla det internationella nätverket för LeaDS. Vi planerar att rekrytera internationella gästprofessorer och kanske kan jag på konferensen möta någon som kan bidra till vårt program framöver.

Text: PERNILLA NILSSON och CHRISTA AMNELL
Bild: ANDERS ANDERSSON