header-pattern-bg

Tyngdtäcke hjälper barn med ADHD och sömnproblem

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Regionerna i Sverige har tidigare förskrivit tyngdtäcken som hjälpmedel för barn med ADHD och sömnproblem, men slutade med det eftersom effekten inte var tillräckligt väl utvärderad. Nu visar studier från Högskolan i Halmstad att sova med tyngdtäcke kan öka den totala sömnen och minska antalet uppvaknanden under natten för dessa barn.

Det är väl typ känslan att ha något tungt över sig så att man känner sig bekväm och trygg.”
Ett barn i studien

I studien, som pågick under 16 veckor, har 94 barn i åldrarna 6–13 år fått sova med ett tyngdtäcke eller ett kontrolltäcke under fyra veckor. Därefter bytte de täcke och använde det andra täcket i ytterligare fyra veckor. Till sist fick barnen använda det täcke som de kände att de sov bäst med i ytterligare åtta veckor. Då valde cirka 80 procent att sova med tyngdtäcket. Projektledaren för studien, Ingrid Larsson, docent i omvårdnad, har tillsammans med sina forskarkollegor gjort mätningar vid fyra tillfällen under studiens gång och även genomfört intervjuer med 26 barn och 24 föräldrar efter studiens slut.

– Studien visade att användning av tyngdtäcke ökade barnens totala sömn och sömneffektivitet samt minskade antalet uppvaknanden under natten. I intervjuerna beskrev både barn och föräldrar hur de upplevde att sömnen hos barnen förbättrades, säger Ingrid Larsson.

Barnen upplevde att tyngdtäcke förändrade deras sömnvanor, underlättade hantering av känslor och förändrade deras vardag till det bättre.

Porträtt av kvinna. Foto.

Ingrid Larsson, docent i omvårdnad, är projektledare för forskningsprojektet SLEEP – Sömnintervention för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Jag blir så här lugnare och lugnare. När jag är lugn har jag lättare att bli trött. När jag lagt mig i sängen och blir så här lugnare, då har jag lättare att varva ner.”
Ett barn i studien

Föräldrarna upplevde att barnens välbefinnande förbättrades genom att barnen lättare kunde slappna av och att oro och ångest minskade. Barnen kunde också hantera det dagliga livet med familj, skola och fritidsaktiviteter på ett bättre sätt.

Med tyngdtäcket så rör hen inte på sig så mycket när hen ska sova. Hen blir lugnare och det går snabbare att somna. Tyngdtäcket är bra att hålla fast, sa hen. Just att det kramade om hen och att det var svårare och tyngre att vända på sig och röra sig.”

En förälder från studien

Ett viktigt syfte med studien är att på ett tydligt sätt kunna stärka evidensen för att tyngdtäcken ger bättre sömn och också den påverkan som användning av tyngdtäcken har på sömnen. Sådan vetenskaplig evidens har hittills saknats för barn med ADHD.

– Att den positiva inverkan på barnens sömn nu kan beläggas med både objektiva mätningar och kvalitativa intervjuer med barnen och deras föräldrar, ger en bred förståelse för effekterna av användningen av tyngdtäcken och hur de kan tillämpas i praktiken för behandling av sömnproblem för den här målgruppen, säger Ingrid Larsson.

Text: HILDA LIBERG
Toppbild: iSTOCK
Porträttbild: MAGNUS KARLSSON

Om studien

Studien har gjorts tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin i Region Halland, Novista of Sweden AB och Carmona AB.

SLEEP-projektet innefattar en sömnintervention med fibertyngtäcke för barn i åldrarna 6–13 år och som har ADHD och sömnproblem. Sömninterventionen har utvärderats med olika vetenskapliga metoder. En randomiserad kontrollerad cross-overdesign inkluderade 94 barn som randomiserades till att använda ett tyngdtäcke eller ett kontrolltäcke under fyra veckor och därefter fick de byta täcke och använda det andra täcket i fyra veckor. Därefter fick barnet välja vilket täcke som de sov bäst med och använda det täcket i ytterligare åtta veckor. Cirka 80 procent av barnen valde att fortsätta med tyngdtäcket. Mätningar gjordes under en vecka innan studien påbörjades och under den fjärde, åttonde och sextonde veckan, med både objektiva mått (actigraf, sömnklocka), och subjektiva mått (enkäter till både föräldrar och barn samt sömndagböcker). Efter studiens slut genomfördes även intervjuer med 26 barn och 24 föräldrar.