header-pattern-bg

Forskning för färre strömavbrott

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Tack vare hans forskningsresultat kan kraftbolag arbeta mer proaktivt med underhåll. Det minskar riskerna för att elkunder drabbas av långa och irriterande strömavbrott – och gör att elbolagen kan spara både tid och pengar. Hassan Nemati vid Högskolan i Halmstad har utvecklat metoder för att utvinna information ur befintliga data i kraftbolags smarta elnät.

– Syftet med att utvinna information ur befintliga data är att vi på ett tidigt stadium kan upptäcka svaga punkter i elnäten, till exempel områden med sämre strömkvalitet. Forskningsresultaten gör det möjligt för kraftbolag att arbeta mer proaktivt med underhåll, i stället för att behöva utföra kostsamma reparationer när ett problem redan har uppstått, säger Hassan Nemati, som presenterade sin doktorsavhandling den 24 april 2019.

Färre långvariga strömavbrott är till nytta både på bolags- och individnivå. Men även på samhällsnivå blir mindre sårbara elnät allt viktigare.

Hassan Nematis forskning har hjälpt Halmstad Energi och Miljö att få insikt i komplexiteten i vårt uppdrag och att bättre kunna sortera data för att se både vilken typ av data som är irrelevant och vilken data som bolaget till och med kan behöva mer av.


Alexander Örning, Halmstad Energi och Miljö

Stor nytta för kraftbolag

Det stora målet med Hassan Nematis forskningsprojekt har varit att minska antalet elavbrott på Halmstad Energi och Miljös elnät och den tid som avbrotten varar. Projektet har gjort andra kraftbolag nyfikna.

– Den metod som jag har tagit fram för att spåra och upptäcka mönster av avvikelser har väckt intresse hos eldistributörer som Öresundskraft, Göteborg Energi och Växjö Energi. De frågade om jag kunde analysera data från dem och den återkoppling som jag har fått är att de hade stor nytta av mina slutsatser, säger Hassan Nemati.

Tre män samlade runt en dator.

Hassan Nemati (till höger) tillsammans med två av sina handledare: Alexander Örning från HEM och Slawomir Nowaczyk från Högskolan i Halmstad.

Alexander Örning har varit en av Hassan Nematis handledare på Halmstad Miljö och Energi AB (HEM) och är alumn från Elektroingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Han säger att Hassan Nematis forskning har hjälpt HEM att få insikt i komplexiteten i bolagets uppdrag och att bättre kunna sortera data – för att se både vilken typ av data som är irrelevant och vilken data som bolaget till och med kan behöva mer av.

– Tack vare det kommer vi att kunna ställa bättre krav i framtida arbete. Vi har också fått bättre insikt i hur vi borde bygga upp vår IT-miljö för att skapa bättre förutsättningar att få tillgång till mätvärden.

Forskning i skarpa projekt

Hassan Nemati inledde sin forskning på området samtidigt som han påbörjade sin forskarutbildning 2014. Han har bedrivit doktorandstudierna inom ramen för företagsforskarskolan Embedded and Intelligent Systems Industrial Graduate School (EISIGS), finansieras av KK-stiftelsen, som finns på Högskolan i Halmstad.

Vid företagsforskarskolan arbetar doktoranden både på Högskolan och hos en av forskningsprojektets samarbetspartner. I Hassan Nematis fall är det Halmstad Energi och Miljö AB, HEM.

I sin licentiatuppsats, som han lade fram 2017, beskrev Hassan Nemati hur man kan bedöma tillförlitligheten i elkablar under jord med hjälp av redan insamlad data, för att bättre kunna prioritera underhåll och åtgärder.

Datautvinning på flera områden

Under arbetet med doktorsavhandlingen har Hassan Nemati fokuserat på att utveckla metoder på tre områden. Bedömning av tillförlitligheten hos elkablar som finns under jord är ett av områdena. De två andra är felanalys och statistik om strömavbrott samt analys av data från elmätare.

– Genom att hitta mönster i avbrottsstatistik och sammanfatta dem med hjälp av kvantitativa modeller tar vi steg mot att utveckla data till information och därefter information till kunskap, säger Hassan Nemati.

Resultaten är till nytta för kraftbolagen när de ska resonera kring fel och problem i distributionsnäten. Resultaten är också användbara för den personal som ska underhålla näten.

Man som ler mot kameran.

Hassan Nemati disputerade vid Högskolan i Halmstad den 24 april 2019 på sin avhandling "Data analytics for weak spots detection in smart distribution grids".

Om disputationen

Hassan Mashad Nemati disputerade den 24 april 2019 vid Högskolan i Halmstad.

Smartare elnät och smartare elmätare

Det krävs ofta manuella insatser för att exakt lokalisera och reparera en skada också på smarta elnät.

– Även när det gäller moderna och smarta elnät behöver vi förbättra vår förmåga att utvinna information ur redan befintliga data för att utifrån det kunna vidta åtgärder för förbättring.

Hassan Nemati ser också fler användningsområden för smarta elmätare, som i dag mest används för att fakturera elkunder.

– Data från smarta elmätare kan ge oss större insikt och kunskap om strömkvalitetsproblem i distributionsnätens lågspänningssida. Andra användningsområden för smarta elmätare är till exempel kartläggning av spänning, strömstyrka och strömkvalitet.

För Halmstad Energi och Miljö AB har nyttan av Hassan Nematis forskning bara börjat, säger Alexander Örning på HEM:

– Vi har en tydligare bild av hur vi ska angripa de utmaningar som vi har framöver, så att det blir enklare att genomföra kommande utvecklingsprojekt. Närmast fokuserar vi på att med hjälp av data från elmätare hantera effekten i elnätet.

Om EISIGS

EISIGS står för Embedded and Intelligent Systems Industrial Graduate School och är en företagsforskarskola vid Högskolan i Halmstad. Fokus för EISIGS är inbyggda system för intelligenta applikationer, där doktoranderna är verksamma både vid industrin och akademin. EISIGS är knutet till forskningsmiljön Embedded och Intelligent Systems Research (EIS) och till Högskolans KK-miljö Forskning för innovation. Företagsforskarskolan EISIGS samfinansieras av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, Högskolan i Halmstad och de medverkande företagen.

Embedded and Intelligent Systems Industrial Graduate School, EISIGS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Forskning för innovation samt Smarta städer och samhällen

Högskolan i Halmstad är ett av fem lärosäten i landet som kvalificerat sig för att bli utnämnd till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. I ett tioårigt avtal mellan Högskolan i Halmstad och KK-stiftelsen som löper till och med år 2021, utlovar stiftelsen stöd till forskningsinsatser som successivt utvecklar ett alltmer profilerat lärosäte, med högsta kvalitet, tydlig positionering och med verksamhet som har stark relevans för utvecklingen av näringsliv och samhälle. För att spegla Högskolans profil har KK-miljön fått namnet Forskning för innovation.

Forskning för innovation Länk till annan webbplats.

Hassan Nematis forskning ligger väl i linje med Högskolans profilområde Smarta städer och samhällen som tar sig an utmaningen att utveckla en smart och hållbar livsmiljö för människor. Profilområde Smarta städer och samhällen ska stödja ett brett samarbete vid Högskolan inom forskning och utbildning samt mellan olika forskningsspecialiseringar där man möter utmaningarna tillsammans med relevanta intressenter, exempelvis industri, kommuner och region.

Profilområde Smarta städer och samhällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: ANNA VÖRÖS
Toppbild: PATRIK LEONARDSSON
Bilder: LOUISE WANDEL och LOTTA ANDERSSON