header-pattern-bg

Inspiration till kunskap och arbete om skolans digitalisering – nu och i framtiden

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Samverkan, skolans vardag och digitalisering, verksamhetsutvecklande forskning, elevers måluppfyllelse och inspiration. Det var viktiga ingredienser i inspirationskonferensen som hölls för samverkansprojektet FDLIS, Framtidens lärande i skolan, i början av december.

Konferens, fokus på kvinna framför storskärm, åskådare

I början av december, vid projektets halvlek ungefär, hölls en inspirationskonferens som riktade sig till politiker, tjänstemän och lärare som vill lära sig mer om FDLIS och om de olika aktiviteter som pågår på skolor och inom den forskning som kopplas till arbetet.

Samarbetet FDLIS handlar om att förbättra barns och elevers måluppfyllelse i förskolan och skolan genom lärprocesser med hjälp av digitala verktyg. Projektet pågår från 2018 till 2020.

– Med FDLIS vill vi bidra till utveckling i regionen vad gäller skolans och förskolans digitalisering. Forskning och verksamhetsutveckling är starkt sammanvävda, och inom FDLIS arbetar vi med forskning, utveckling och utvärdering av digitala lärmiljöer, sade Marie-Helene Zimmerman Nilsson från Högskolan i Halmstad, processgruppsledare för FDLIS.

Man i glasögon föreläser, slår ut med armen. På skärmen: Data är vår tids olja

Huvudtalare för dagen var Carl Heath, utbildningsdirektör i RISE, Research Institutes of Sweden, och som leder regeringens kommitté för ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”.

Ett unikt samverkansprojekt

Samverkansparter inom projektet är Båstads kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun och Ängelholms kommun samt Region Halland och Högskolan i Halmstad.

FDLIS är ett helt unikt samverkansprojekt där vår forskning bygger på de problemområden och frågeställningar som finns ute i verksamheterna, konstaterade Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad, som leder forskningen inom FDLIS.

– På konferensen presenterar forskarna tillsammans med lärare och andra som arbetar på fältet. För oss forskare är det så viktigt att arbeta tillsammans med dem forskningen berör, det är detta som är samverkansdriven forskning. Jag brukar alltid säga att det är ingen idé att ställa forskningsfrågor som ingen vill ha svar på, sade Pernilla Nilsson.

Presentationer under inspirationskonferensen (programmet i korthet)

Inspirationsföreläsning: Livslångt lärande i en digital tid
Carl Heath, utbildningsdirektör RISE, samt leder regeringskommitté om det demokratiska samtalet

Lärande genom film
Björn Sjödén, forskare, Högskolan i Halmstad och Göran Söderlund, lärare Ängelholms kommun

Modern visualiseringsteknik som verktyg för bättre måluppfyllelse för nyanlända
Petra Lindblom, lärare, och Mats Gustafsson, lärare, Kattegattgymnasiet, Halmstad

Modersmålsmål, studiehandledning och nätverk
Per Nyrell, Båstads kommun, och Monica Karlsson, forskare, Högskolan i Halmstad

Spelifierad undervisning
Björn Sjödén, forskare, Högskolan i Halmstad, Per Pennegård, digitaliseringsutvecklare, Ängelholms kommun, Kristofer Pennegård, lärare Ängelholm

Adekvat kompetens för skolledare
Marika Forsell, Båstads kommun, och Håkan Fleischer, forskare, Högskolan i Halmstad

Gränsöverskridande programmering: Modeller för digital design, progression och ämnesintegration
Christian Hanke, lärare, Laholms kommun, Martin Petersson, lärare, Laholms kommun, Henrik Widaeus, Laholms kommun och Patrik Lilja, forskare, Högskolan i Halmstad

Närmiljö som lärmiljö
Magnus Lindblad, Varberg kommun, Kalle Jonasson, forskare, Högskolan i Halmstad, Anniqa Lagergren, forskare, Högskolan i Halmstad

Fjärrundervisning/VR
Helen Pettersson, utvecklare digitalt lärandestöd, Kungsbacka kommun, Lév Grünberg, utvecklare, Kungsbacka kommun, och Ann Hillberg, lärare i Kungsbacka kommun

#SkolDigiplan
Annika Agélii Genlott, Sveriges kommuner och landsting (SKL), projektledare #Skoldigiplan, forskare, Örebro universitet, och Pernilla Nilsson, projektledare forskning och uppföljning #Skoldigiplan, samt ledare för FDLIS forskargrupp, Högskolan i Halmstad

Matteappen
Stefan Thorvaldsson, Halmstads kommun, Anette Klarén, Halmstads kommun, och Björn Sjödén, forskare, Högskolan i Halmstad

Närmiljö som lärmiljö
Johnny Stenberg, lärare Halmstads kommun, Kalle Jonasson, forskare, Högskolan i Halmstad, och Anniqa Lagergren, forskare, Högskolan i Halmstad

Två blonda kvinnor sitter bredvid varandra, leende, grått i bakgrunden

Annika Agélii Genlott, Sveriges kommuner och regioner (SKR), är projektledare för #Skoldigiplan, den nationella handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet. ”Det är kul att vara inbjuden hit, det som FDLIS står för är något som vi verkligen lyfter fram i den nationella handlingsplanen. Denna typ av forskning i nära samverkan med lärare har vi sett att det är brist på.” Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad, är projektledare för fokusområdet forskning och uppföljning inom #Skoldigiplan, samt ledare för FDLIS forskargrupp.”Det har inte varit tydligt med forskning och uppföljning inom det här området. Forskare och skolan har undrat, vad vill regeringen egentligen mer än att vi ska bli bäst i världen på digitalisering?”

Processen är en viktig del i ett sådant här samverkansprojekt, konstaterade hon, och fortsatte:

– Det är inte alltid själva resultatet som ger effekt. Att forskare befinner sig i skolans verksamhet, diskuterar problemområden, litteratur och forskningsfrågor, bidrar också till effekt i verksamheten.

Två män pratar inför publik, högt bord, mikrofonstativ vid sidan om

Göran Söderlund, lärare i Ängelholms kommun, och Björn Sjödén, forskare vid Högskolan i Halmstad, berättade om delprojektet ”Lärande genom film”. ”Det känns väldigt spännande. Vi har inte alla data ännu, men det känns som att eleverna i projektet får med sig mer”, kommenterade Göran Söderlund.

Lärare och forskare presenterade

Två av lärarna som presenterade under dagen var Mats Gustafsson och Petra Lindblom från Kattegattgymnasiet. Tillsammans jobbar de med VR, virtual reality, och effektivare språkinlärning för nyanlända elever. De konstaterar att VR kan vara användbart i många sammanhang, oavsett ämne.

– Det är viktigt att eleverna själva får vara både producenter och konsumenter i arbetet med VR. Det sker mycket lärande under den processen, sade Mats Gustafsson, som också lyfte fram samarbetet med forskaren som är involverad i projektet och även att det ibland är en utmaning av vara med i olika projekt med tanke på tid för exempelvis olika möten.

2 män pratar programmering framför stor skärm

Christian Hanke och Martin Petersson, lärare i Laholms kommun, jobbar med ”gränsöverskridande programmering” i årskurs 7–9. ”Arbetet med Raspberry Pi är ett sätt att, för en rimlig summa, kunna använda samma verktyg i flera programmeringsmoment”, konstaterade de.

Livslångt lärande

Huvudtalare för dagen var Carl Heath, utbildningsdirektör i RISE, Research Institutes of Sweden, och av regeringen utsedd att leda den nationella satsningen ”Det demokratiska samtalet”.

Han pratade under rubriken ”Livslångt lärande i en digital tid” om hela samhällets digitalisering, om makt i en tid där data är ”den nya oljan”, om positiva effekter och även problem när exempelvis juridik och teknologi färdas med olika hastighet. Stora utmaningar är arbetsmarknadens förändring och de ibland motsatta perspektiven vid jämförelse mellan institution och nätverk.

Man i svart tröja och glasögon föreläser framför stor skärm med text

– Vi behöver kunna verka i båda miljöerna samtidigt och hitta ett sätt att göra det på som är tryggt och säkert för alla. Dit upplever jag att det är långt kvar. Det är också något om vi måste göra tillsammans. Ta exemplet om beslutet om digitala nationella prov då alla kommuner direkt och på olika håll börjar upphandla varsitt system för att hantera proven, sade Carl Heath.

Carl Heath poängterade starkt vikten av livslångt lärande och avslutade med tre nyckelfrågor för åhörarna att ta med sig: Hur lär jag mig det jag behöver veta under hela livet? Hur ser vi till att alla har den kunskap vi behöver? Hur gör din organisation för att stärka det livslånga lärandet?

Blond man föreläser framför storskärm

Johnny Stenberg är förskollärare i Halmstad och involverad i projektet ”Närmiljö som lärmiljö”, där barnen jobbar med att filma och ur sitt eget perspektiv berätta om sin miljö och sin stad.

Flera av de pågående projekten inom FDLIS presenterades under dagen. Deltagarna fick även chans att bekanta sig med, förutom själva lokalerna, innehållet och möjligheterna i DLC, Digitalt laborativt centrum på Högskolan.

Konferensen avslutades med ett tanke-, åsikts- och känslo-moln som alla åhörare fick bidra till (se toppillustrationen).

Text och bild: KRISTINA RÖRSTRÖM (toppbild av Poll Everywhere)