header-pattern-bg

Högskolan i Halmstad i nordiskt projekt om biogas

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Biogas är ett viktigt alternativ för att öka andelen förnybar energi inom transportsektorn. Trots detta är marknaden förhållandevis liten. Men nu startar Biogas 2020, ett EU-projekt med syfte att främja en positiv utveckling för både produktion och användning av biogas. Högskolan i Halmstad är en av 30 parter från Norge, Danmark och Sverige.

Biogas 2020 är ett projekt inom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. I projektet deltar ett konsortium bestående av universitet och högskolor, företag och offentliga organisationer från havsregionen närmast väster om Sverige.

Utgångspunkten är biogasens roll i samhällsekonomin, men Högskolans roll i projektet innebär till stor del att tillvarata Hallands intressen på biogasområdet.  

– Det finns otroliga utvecklingsmöjligheter, men för att utvecklingen ska ta frart på allvar måste man först riva ner de hinder som finns, säger Marie Mattsson, forskningsledare för Biological and Environmental Systems (BLESS) vid Högskolan i Halmstad.

Marie Mattsson och Niklas Karlsson

Marie Mattsson och Niklas Karlsson ser stora utvecklingsmöjligheter för biogas. Bild: INGRID EKSTRÖM

Hållbara affärsmodeller saknas

Halland är idealiskt för biogasproduktion. Här finns mycket djurgårdar, men det är bara en bråkdel av gödseln som används. Orsaken är att det till stor del saknas hållbara affärsmodeller, vilket gör att få lantbrukare vågar satsa på att utveckla sin verksamhet på området i någon större utsträckning.

– Det gäller att skapa bättre förutsättningar och vi tittar därför på hur man skapar nya affärsmöjligheter inom biogas. Målsättningen för oss är att stimulera till att marknaden växer samt att biogasproducenterna kan få en bättre lönsamhet, genom att de samhällsnyttor de bidrar med kvantifieras och värdesätts. Kan detta göras inom ramen för projektet kommer det att kunna ge ringar på vattnet och förhoppningen är att det kan leda till grön tillväxt både regionalt, nationellt och internationellt, säger Niklas Karlsson, universitetsadjunkt i biogasteknik, vars doktorandprojekt handlar om just detta.

Vad är biogas?

I en biogasanläggning används organiskt material som avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor och matavfall. Avfallet läggs i en lufttät behållare, så kallad rötkammare. Gasen som bildas består huvudsakligen av metan och koldioxid. I rötkammaren bildas förutom biogas en näringsrik rötrest som kan användas till gödningsmedel.

Från produktion till konsumtion

Det gäller dock inte bara att få i gång själva produktionen, utan om hela kedjan, från hur man bygger en anläggning till vem som köper gasen. Tekniken för att producera biogas finns redan och gasen används på många håll, bland annat för att driva stadsbussarna i Halmstad. Men mångs fler fordon skulle kunna köras på biogas.

– Det är väldigt många komponenter som måste byggas upp till en helhet, för att få en fungerande marknad. Marknaden måste efterfråga varan för att producenterna ska bli intresserade och då är det många samverkande faktorer som avgör, säger Marie Mattsson.

Under projektet ska en samverkansplattform byggas upp för biogas inom Sverige, Norge och Danmark, för att samordna utvecklingsarbete och samtidigt verka för att politiken ska ge utrymme för branschen att växa. Satsningen kommer att främja ökad produktion och användning av biogas, både på kort och lång sikt, samt bidra till en grönare ekonomi och hållbar tillväxt över landsgränserna.

Halland är idealiskt för biogasproduktion, men få lantbrukare vågar satsa på att utveckla sin verksamhet på området i någon större utsträckning. Bild: JOACHIM BRINK

Stimulans för gröna näringar

I och med Högskolans medverkan i projektet förstärks forskningsområdet Grön innovation, vars syfte är att skapa konkurrenskraft och stimulera till nya produkter, tjänster och processer inom de gröna näringarna.

– Fokus på landsbygdens företagande ligger i tiden, och det finns många möjligheter att utveckla de gröna näringarna Det är inte bara lantbruk som lämpar sig för biogasproduktion, utan överallt där det skapas någon form av organiskt avfall är det möjligt att producera biogas, säger Marie Mattsson.

Långsiktig samverkan

Mellan den 6 och 8 oktober är det kickoff för Biogas 2020, då samtliga parter deltar. De resultat och erfarenheter som skapas genom projektet kommer att ligga till grund för fortsatta utvecklingsinsatser.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-program som stöder projekt som vill lösa gemensamma utmaningar inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning.

Text: IINGRID EKSTRÖM
Toppbild: MIKE STEINHOFF/FLICKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.