header-pattern-bg

Forskning om grön tillväxt för miljö- och ekoinnovationer

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Högskolan i Halmstad agerar för en hållbar framtid och för att motverka det globala klimathotet genom att bidra till att Halland har en levande landsbygd och blir en mer självförsörjande region. Allt detta genom EU-projektet Arena grön tillväxt där Högskolans forskning spelar en stor roll.

”Halland är en idealisk region för att producera både mat och bioenergi – för att bli mer självförsörjande”
Marie Mattsson

– I projektet är det Hallands gröna näringar som är i fokus. Det är en fantastisk tanke att Halland kan bli en förebild för andra regioner genom att visa på goda exempel, säger Marie Mattsson, universitetslektor i miljövetenskap och ledare för ett av delprojekten inom Arena grön tillväxt: bioenergi.

Projektet Arena grön tillväxt ingår i Högskolan i Halmstads forskningsområde grön innovation, där fokus ligger på att stärka innovationsförmågan och stimulera till utveckling av nya produkter, tjänster och processer för att skapa hållbar konkurrenskraft och så kallad cirkulär ekonomi. Målsättningen är att resultaten ska komma samhället till godo genom en omställning till gröna lösningar och positiva effekter på miljön.

"Genom Arena grön tillväxt vill vi nå ut och öka medvetenheten inom de gröna näringarna" säger Marie Mattsson, universitetslektor i miljövetenskap. Bild: ANDERS ANDERSSON

Innovationskluster för hållbar utveckling

– Genom miljö- och ekoinnovationer skapas nya förbättrade produkter, processer, organisationsmodeller och system, vilket i sin tur skapar bättre livsvillkor för oss såväl som kommande generationer, säger Marie Mattsson.

Klimatfrågan är högaktuell. I regeringens budgetproposition 2017 slås fast att Sverige ska vara ett föregångsland på klimatområdet och att takten för att nå miljömålen ska öka. Och i Region Hallands tillväxtstrategi för 2014–2020 finns mål för en levande landsbygd.

– Det innebär stora möjligheter för Halland att kunna belysa klimatfrågorna och driva på utvecklingen. Halland är en idealisk region för att producera både mat och bioenergi – för att bli mer självförsörjande, säger Marie Mattsson.

Fakta: Arena grön tillväxt

Högskolan i Halmstad är en av fyra aktörer i projekt Arena grön tillväxt. De övriga är Region Halland (projektägare), Hushållningssällskapet samt Energi- och miljöcentrum (EMC) i Varberg. Högskolan i Halmstad ansvarar för projektets forskningsanknytning.

Utgångspunkterna inom Arena grön tillväxt är jord, skog och vatten, resurser som bidrar med stora värden till samhället. Arbetet inom projektet är organiserat i tre delprojekt: bioenergi, livsmedel och skog, och syftar till att skapa en plattform – ett så kallat innovationskluster – för att främja och stödja olika verksamheter till hållbar utveckling. Det gäller utveckling både av befintliga verksamheter och nyföretagande.

­­– Genom Arena grön tillväxt vill vi nå ut och öka medvetenheten inom de gröna näringarna. Vår förhoppning är att företagen implementerar innovativa tänkesätt i sina befintliga verksamheter, men även hittar nya projekt som kan få affärsmodellerna att utvecklas vidare, säger Marie Mattsson.

Bild: JOACHIM BRINK

Driva på utvecklingen

Flera forskare vid Högskolan i Halmstad har på olika sätt koppling till Arena grön tillväxt genom sin forskning, bland andra Per-Ola Ulvenblad och Pia Ulvenblad. De har gjort en intervjustudie med aktörer i den halländska värdekedjan för livsmedel.

– Rapporten ”Jorden har vi gemensamt” behandlar utmaningar och behov i den halländska livsmedelsbranschen. Den har också presenterats i en omarbetad version som en vetenskaplig artikel på en forskningskonferens på Världsbanken i Washington D.C, USA, och visar bland annat att den halländska livsmedelskedjan har behov av ökat samarbete mellan företag, logistik- och distributionsstöd, kompetensutveckling av personal och ledning samt nya mötesplatser för företagen som kan leda till kunskapsutbyte, säger Per-Ola Ulvenblad.

Han tillägger att många företagare menar att den offentliga upphandlingen av livsmedel inte fungerar på ett tillfredställande sätt och därför inte medverkar i sådana upphandlingar.

”Det pågår hela tiden saker där vi inom projektet kan göra skillnad”

Marie Mattsson

Koppling till forskning

Marie Mattsson har stora förhoppningar på projekt Arena grön tillväxt och dess resultat. Forskningen bidrar till kunskap som omsätts till projekt och företagande. Och omvänt bidrar praktiska exempel från projektets samarbetspartner till att fler och nya forskningsprojekt skapas med koppling till grön tillväxt.

– Det pågår hela tiden saker där vi inom projektet kan göra skillnad. Flera exempel handlar om lantbrukare som vill utveckla sin verksamhet som ett sätt att skapa mervärde i produktionen, säger Marie Mattsson.

Toppbild: iSTOCK

Se videon där forskare Per-Ola Ulvenblad berättar om livsmedelskedjan i Halland. Video: Arena grön tillväxt