header-pattern-bg

Företags innovationskraft väcks genom samarbete

Genom ökat samarbete mellan alla delar i försörjningskedjan kan företag förbättra sin produktivitet och bli mer innovativa. Det visar ny forskning från Högskolan i Halmstad, där Faisal Iddris i sin avhandling har undersökt hur företags innovationskraft påverkas av sina omgivande aktörer.

Ett företag kan inte fungera ensamt. Det behöver hjälp från många andra aktörer för att kunna fungera. Till exempel är ett tillverkningsföretag beroende av råmaterial och komponenter, och alla företag behöver information av olika slag. På det sättet utvecklas produkter eller tjänster i ett samspel mellan många olika aktörer.

Faisal iddris

– Jag ville ta reda på hur de olika delarna i försörjningskedjan samarbetar med varandra, och hur detta samarbete skapar innovationsmöjligheter. Ett företag kan inte fungera ensamt. Det behöver hjälp från många andra aktörer för att kunna fungera. Till exempel är ett tillverkningsföretag beroende av råmaterial och komponenter, och alla företag behöver information av olika slag. På det sättet utvecklas produkter eller tjänster i ett samspel mellan många olika aktörer, säger Faisal Iddris.

Från sol till snö

Under ett besök i Ghana år 2012 mötte Svante Andersson, professor i marknadsföring vid Högskolan i Halmstad, Faisal Iddris, och därmed var fröet för ett fruktbart samarbete sått. Faisal Iddris arbetade då på University of Education Winneba, men var på intet sätt obekant med Sverige. Redan 2002 hade han flyttat till Luleå för att ta en magisterexamen i elektronisk handel och marknadsföring, för att därefter återvända till Ghana och undervisa på universitetet. Därför var steget inte så långt till att söka forskarutbildning på Högskolan i Halmstad, och resten är, som man säger, historia.

– Jag studerade naturresursteknik på ett universitet i Tyskland när jag fick höra talas om att det fanns väldigt bra ekonomi- och affärsutbildningar i Sverige. Det var så jag hamnade i Luleå, och på köpet bytte jag studieinriktning, berättar Faisal Iddris.

I Luleå studerade Faisal Iddris det då förhållandevis nya området e-handel och marknadsföring, och det var också inom detta han hade tänkt doktorera. Intresset för företags innovationskraft väcktes först när han fick kontakt med Högskolan i Halmstad, vars profil är att vara det innovationsdrivande lärosätet. Valet av inriktning handlade också om att Faisal Iddris ville samla in en del av undersökningens material i sitt hemland, och i Ghana är elektronisk handel inte ett lika vanligt förekommande fenomen som här i Sverige.

– Jag hade svårt att hitta ghananska företag som använde sig av elektroniska plattformar. Digitaliseringsprocessen har helt enkelt inte kommit lika långt där. Därför fick jag tänka om, och då landade mitt val på innovationskraft, säger Faisal Iddris.

Faisal Iddris

Faisal Iddris har undersökt företags innovationskraft, både i Sverige och i Ghana. Det finns mycket kvar att undersöka inom området, och därför kommer han att fortsätta sin forskning.

Kunder viktiga för innovationskraften

Faisal Iddris studie fokuserar på vad han refererar till som ”the focal firm”. Detta begrepp handlar om det företag som står i mitten av försörjningskedjan, det vill säga det företag som förses med produkter, tjänster och idéer från olika typer av leverantörer i sin omgivning. En sådan leverantör kan vara ett annat företag som bidrar med råvaror eller med kunskap i form av olika tjänster, men det kan också vara en kund. Faisal Iddris studie visar att kunders bidrag, i form av respons, feedback och utvecklingsidéer, är helt avgörande för företagens innovationskraft. Här finns dock en viktig skillnad mellan ghananska och svenska företag.

– I undersökningens svenska företag genereras majoriteteten av innovationskraften från samarbetet med andra aktörer, inte minst med kunder. Ett av de företag som ingår i undersökningen är Getinge Infection Control AB, som har ett kundcenter som du kan ringa eller maila till om du har frågor om företagets tjänster och produkter, eller förslag kring hur de kan förbättras. Getinge arbetar business-to-business, det vill säga riktat till andra företag snarare än till slutkonsumenten. Därför är kundkretsen mer benägen att engagera sig och faktiskt lämna förslag och synpunkter. Getinge får ta emot en hel del idéer kring hur produkterna och tjänsterna kan utvecklas, vilket naturligtvis bidrar till företagets innovativa kraft. På det sättet kan man säga att innovation drivs på bred front, och inte enbart av företagets vd, eller på dess utvecklingsavdelning, säger Faisal Iddris.

I undersökningens svenska företag genereras majoriteteten av innovationskraften från samarbetet med andra aktörer, inte minst med kunder.

Faisal Iddris

Centraliserad innovation

I Ghana fann Faisal Iddris en annan situation. Där tenderar innovation att drivas mer centralt, och företagen lutar sig framför allt mot sin vd och dennes kognitiva förmåga. Hen fungerar som både idégenerator och drivande kraft för utveckling och innovation. De företag som Faisal Iddris har undersökt i Ghana saknar också en strukturerad utvecklingsavdelning. I stället tar företagen in externa konsulter som gör undersökningar åt dem, varefter vd fattar beslut.

– Företagen använder inte brainstorming och lagarbete i samma utsträckning som de svenska företagen gör, och det förvånade mig lite. Det avviker från de teorier som finns kring företags innovationskraft, berättar Faisal Iddris.

Information om avhandlingen

Avhandlingens titel: Innovation Capability within a supply chain context Länk till annan webbplats.

Avhandlingen lades fram vid Högskolan i Halmstad i mars 2018.

Företag med hög utvecklingstakt

De ghananska företag som ingår i Faisal Iddris studie verkar inom naturmedicinbranschen. Det var ett medvetet val, eftersom dessa företag i regel är mycket innovativa.

– Naturmedicinbranschen i Ghana har växt explosionsartat. För ungefär tjugo år sedan var naturmedicin någonting som såldes på marknader, eller som din mormor blandade ihop till dig hemma i köket. Från det har utvecklingen gått mycket snabbt, och idag handlar det om en mångmiljonbransch. Företagens hela affärsprocess har förändrats, och produkterna finns numera att köpa på apotek. Det finns till och med en treårig universitetsutbildning på Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) i Ghana, där du blir legitimerad apotekare med inriktning på naturmedicin, och det finns statliga sjukhus som bara använder sig av den här sortens medicin. För att klara av en sådan utvecklingstakt krävs att företagen är innovativa, säger Faisal Iddris.

Det finns en uttalad strävan efter att såväl EU som Afrika ska vara innovativa. Därför kommer jag att fortsätta undersöka innovationskraft, och vilka faktorer som gör företag innovativa. Det är viktigt att fördjupa kunskaperna inom området och att verka för ett ökat samarbete inom organisationer. Det är först när alla aktörer i leveranskedjan arbetar tillsammans som verklig innovation kan ske.

Fasial Iddris

Framtidens innovationskraft

Faisal Iddris kommer att fortsätta med sin forskning även efter disputationen. Det finns fortfarande mycket att upptäcka inom området, och innovation och dess drivkrafter är idag viktigare och mer aktuellt än någonsin, inte minst i och med Horisont 2020, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation.

– Det finns en uttalad strävan efter att såväl EU som Afrika ska vara innovativa. Därför kommer jag att fortsätta undersöka innovationskraft, och vilka faktorer som gör företag innovativa. Det är viktigt att fördjupa kunskaperna inom området och att verka för ett ökat samarbete inom organisationer. Det är först när alla aktörer i leveranskedjan arbetar tillsammans som verklig innovation kan ske, avslutar Faisal Iddris.

Text: CHRISTA AMNELL
Bild: MAGNUS KARLSSON
Toppbild: iSTOCK