header-pattern-bg

Agila organisationer möjliggör digital innovation

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Tidigare forskning om agila organisationer har främst fokuserat på stora företag. Samtidigt finns en tendens att lyfta fram så kallade uppstartsbolag (start ups) som goda exempel, och generellt menar man att större företag har mycket att lära, speciellt då det handlar om att bygga en kontinuerlig digital innovationsförmåga. I sin forskning tittar Dulce Goncalves på uppstartsbolag genom en organisatorisk lins för att på så sätt identifiera faktorer som främjar eller hindrar deras agila förmåga, så kallad agilitet. Målet är att skapa förståelse för hur uppstartsbolag använder agilitet för att skaffa ett övertag och möjliggöra digital innovation.

De företag som präglades av en agil kultur och använde sig av öppen innovation var mest framgångsrika i sin strävan efter att hålla en hög innovationstakt.

 

Dulce Goncalves.

Dulce Goncalves studerar uppstartbolag inom bilindustrin, en industri som på senare år har utmanats av en rad nystartade företag vars strategier för innovation skiljer sig från de etablerade företagens. Genom att studera hur uppstartsbolagen arbetar för att skapa agila organisationer och hur denna agilitet används för att driva innovationsinitiativ bidrar Dulce Goncalves forskning med kunskap som senare kan prövas i de etablerade bolagen.

– Jag har sökt svar på hur uppstartsbolag använder sin agilitet för att skapa ett övertag gällande digital innovation. Genom att undersöka företagens organisationskultur har jag kunnat se skillnader mellan bolagen. Alla bolagen visade sig inte ha samma organisatoriska agilitet och innovationsförmåga. De företag som präglades av en agil kultur och använde sig av öppen innovation var mest framgångsrika i sin strävan efter att hålla en hög innovationstakt, berättar Dulce Goncalves.

Fotografi av en person iförd lila jacka. Personen står i ett snölandskap.

I sin forskning tittar Dulce Goncalves på uppstartsbolag genom en organisatorisk lins för att på så sätt identifiera faktorer som främjar eller hindrar deras agila förmåga, så kallad agilitet. Målet är att skapa förståelse för hur uppstartsbolag använder agilitet för att skaffa ett övertag och möjliggöra digital innovation.

Fyra typer av agila organisationer

Bland de undersökta uppstartsbolagen har Dulce Goncalves identifierat fyra olika sorters organisatorisk agilitet: digital industriell, digital komplementär, digital exploatör och digital disruptor. I de olika organisationstyperna ser man olika på och utnyttjar det värde som skapas av organisatorisk agilitet.

– Uppstartsbolag har olika grad av agilitetsförmåga. Digitala industriella bolag har lägre agilitetsförmåga än de övriga organisationstyperna. De här företagen tenderar att ha en otydlig affärsmodell och ett ensidigt teknikfokus, vilket leder till låg digital innovationsförmåga. De digitala komplementära bolagen fokuserar på forskning där resultatet integreras i deras kunders produkter för att generera värde. De använder även en viss saminnovation – innovation i samspel med andra – av affärsmodeller för lösningen. Fokus är främst internt men för att kunna sälja produkten krävs även viss grad av öppen innovation. Resultatet blir att den här typen av bolag kan uppnå mycket högre nivåer av digital innovationsförmåga, förklarar Dulce Goncalves och fortsätter:

– De företag som kan klassificeras som digitala exploatörer har en högre agilitetsförmåga men på grund av att de oftast har hårda krav på snabb avkastning på investeringar, tenderar deras innovationer att bygga på redan befintlig produkt, till exempel tjänster som läggs till en plattform. De är visionära och anpassningsbara och fokuserar på snabb utveckling av tjänster och produkter, men de kan också kännetecknas av låg digital innovationsförmåga. Digitala disruptors är företag som, genom att använda sig av visionära och nyskapande strategier, utnyttjar sin organisations agilitet fullt ut. De här företagen fokuserar inte bara på snabb, utan också djupgående, utveckling av innovationsekosystem eller nätverk, och följden blir att de uppnår en hög nivå av digital innovationskraft.

Om avhandlingen och licentiatseminariet

Titel: Organizational Agility and Digital Innovation Capability in Automotive Startups Länk till annan webbplats.

Handledare: Magnus Bergquist, professor

Opponent: Isabelle Reymen, docent Eindhoven University of Technology

Licentiatseminariet hålls den 15 februari 2021 klockan 14.00.

Seminariet hålls digitalt på engelska Länk till annan webbplats.
Meeting ID: 696 3488 1416
Passcode: 250657

Organisationskulturen avgörande för en agil organisation

I jakten på den agila organisationen har organisationskulturen visat sig utgöra en viktig pusselbit. Organisationskulturen kan främja eller hindra såväl agilitet som digital innovation.

– Det är viktigt med en organisationskultur som tillåter transparens och premierar en samarbetskultur och öppen innovation. Det gör att det blir lättare att bygga tillit och starka relationer mellan olika aktörer. På så sätt blir det möjligt att samskapa och att leverera resultat, säger Dulce Goncalves. I framtiden tror hon att fler företag kommer att ägna sig åt saminnovation:

– Företag kommer att bli tvungna att saminnovera för att överleva i den hårda konkurrensen. Transformativa uppstartsbolag är duktiga på co-creation – samskapande – men storbolag verkar ha svårare för det. De kommer inte riktigt in i matchen. Att skapa tillsammans med andra kräver givetvis tillit. Det kan också vara svårt eftersom de olika aktörerna måste anta olika roller, och de rollerna kan förändras över tid. I ena stunden kan ett företag vara samarbetspartner för att i nästa vara kund eller leverantör. Det ställer höga krav på bolag och medarbetare. Både ledning och medarbetare behöver kunna prestera optimalt i en stundtals kaotisk miljö. De måste klara av att omorganiseras vid behov, och utan att det tar alltför mycket energi eller tid.

Det är viktigt att bolag vågar experimentera och att de lär sig av sina misstag. Kontinuerligt lärande är en viktig komponent som behöver integreras i det dagliga arbetet för att möjliggöra snabb digital innovationsförmåga.

 

Dulce Goncalves

Agil organisationskultur viktigt inte bara inom industrin

För att en organisation ska kunna dra nytta av digitaliseringen behöver dess struktur vara dynamisk. Organisationen måste klara av att samarbeta i virtuella sammanhang för att på så sätt kunna nyttja resurser både inom och utanför bolaget. I dag kan det vara svårt för företag att driva hela innovationsinitiativet själva. De behöver ofta hjälp av andra aktörer, dels för att få tillgång till nödvändig kompetens och för att snabbare komma ut på marknaden med sin innovation, dels för att hantera risk.

– Det är viktigt att bolag vågar experimentera och att de lär sig av sina misstag. Kontinuerligt lärande är en viktig komponent som behöver integreras i det dagliga arbetet för att möjliggöra snabb digital innovationsförmåga, säger Dulce Goncalves och avslutar:

– Det är inte bara industriföretag som kan dra nytta av mina resultat. De kan appliceras på samtliga samhällssektorer, till exempel inom akademin och offentlig sektor. Syftet med agila organisationer är helt enkelt att fullt ut nyttja tillgänglig kompetens oavsett var den finns, internt eller externt, för att utveckla en hög och kontinuerlig innovationstakt. Det mår alla organisationer bra av.

Text: CHRISTA AMNELL
Bild: iSTOCK