header-pattern-bg

Fjärrvärme med lägre temperatur lösningen på framtidens värmebehov

Hallå där, Kristina Lygnerud, docent i företagsekonomi och Sven Werner, professor emeritus i energiteknik! I morgon släpps er nya bok som handlar om lågtempererad fjärrvärme. Berätta mer!

Kristina Lygnerud:
– Boken handlar om vad man ska tänka på och hur man gör för att använda värmekällor av låg temperatur i fjärrvärmesystem. Det handlar om att göra anpassningar i byggnader, distributionsnät och i försörjningen av värme.

Vem tycker ni ska läsa boken?

Kristina Lygnerud:
– Vi vänder oss till olika målgrupper som behöver samverka för att få den här sortens investeringar på banan. Fjärrvärmeföretag är en given målgrupp för boken men även de som äger restvärme, de som fattar beslut om lagar och regler och de som arbetar med energiförsörjning på stadskontor.

Kristina Lygnerud är docent i företagsekonomi. Bild: HELENA BENGTSSON

Hur hänger boken ihop med er forskning och med Högskolans energigrupp?

Sven Werner:
– Ett centralt tema för fjärrvärmegruppen på Högskolan i Halmstad under de senaste tio åren har varit den fjärde generationens fjärrvärme, som syftar till att avskaffa beroendet av fossila bränslen inom alla fjärrvärmesystem. Vi har drivit och deltagit i ett tiotal internationella projekt, varav de flesta har utförts som EU-projekt tillsammans med internationellt verksamma forskare. Tre doktorsavhandlingar har också skrivits inom detta tema: Henrik Gadds, 2014, Urban Perssons, 2015 och Helge Averfalks, 2019).

Vad är egentligen lågtempererad fjärrvärme? Varför är det viktigt?

Sven Werner:
– Lågtempererad fjärrvärme omfattar alla systemlösningar som har framtemperaturer mellan 10 och 70 grader som årsmedelvärden. Dagens svenska fjärrvärmesystem har framtemperaturer omkring 85 grader. Låga temperaturer är viktiga för att få högre effektivitet i framtidens solfångare, värmepumpar, och geotermi. Dessutom kan mer värme lättare återvinnas från industriella processer och koncentrerad elanvändning i olika kylprocesser, som till exempel i stora datacenter. Den framtida ekonomiska drivkraften för lägre temperaturer i samband med dessa typer av värmetillförsel är omkring fem gånger högre än i dagens fjärrvärmesystem.

Sven Werner är professor emeritus i energiteknik. Bild: IDA FRIDVALL

Hur ser framtidens värmeförsörjning ut? Vad är drömläget och hur kommer vi dit?

Sven Werner:
– Den grundläggande idén för världens fjärrvärmesystem är att återvinna värme från energiomvandling, energianvändning och naturliga värmekällor. Då slipper vi att tillföra högvärdig energi som el eller bränslen för att värma våra byggnader. Enligt de grundläggande naturlagarna är all energi oförstörbar, så all tillförd energi övergår slutligen till värme, som är den energiform vi använder för uppvärmning. Drömläget är att inte alls tillföra högvärdig energi för uppvärmning utan all uppvärmning kan ske med värmeåtervinning genom fjärrvärme eller värmepumpar. Vägen dit är att införa krav på värmeåtervinning när miljötillstånd ska ges till nya industri- och energiprocesser samt omfattande elanvändning. Det finns redan i dag sådana krav i vissa EU-direktiv, men i dagsläget är de för svaga. Kraven behöver skärpas i framtida EU-direktiv. Den samlade tillgången till lågvärdig värme är betydligt högre än världens behov av uppvärmning av byggnader. Vi behöver ”bara” bli bättre på att organisera värmeåtervinningen.

Delta vid lanseringseventet Länk till annan webbplats.

Text: CHRISTA AMNELL
Toppbild: Ur boken Low-Temperature District Heating Implementation Guidebook (Fraunhofer Verlag, 2021)