header-pattern-bg

Fokusområde Smarta städer och samhällen skapar innovation och värde för det hållbara samhället

Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Samhället står inför en rad utmaningar för att kunna säkra en god framtid för kommande generationer. Det behövs genomgripande förändringar för att åstadkomma detta – och det börjar bli bråttom. Det är dessutom så att utmaningarna skiljer sig mellan olika delar av världen. Det är kring de här frågorna som Högskolans fokusområde Smarta städer och samhällen (SCC – Smart Cities and Communities) tar sin utgångspunkt.

I år fyller Högskolan i Halmstad 40 år! I en serie krönikor får du följa med på Högskolan i Halmstads 40-åriga forskningsresa, från ingen forskning till forskning för innovation. I denna krönika resonerar Kristian Widén, professor och ledare för fokusområde Smarta städer och samhällen, kring hur forskning bidrar till att skapa ett hållbart samhälle.
Foto av

Kristian Widén är professor i innovationsvetenskap och fokusområdesledare för Smarta städer och samhällen. Bild: DAN BERGMARK

Vi ser allt fler exempel på utmaningar, som hur klimatförändringarna påverkar vardagen, och på hur effekterna drabbar olika delar av världen på olika sätt och olika hårt. Andra faktorer som påverkar på både global och lokal nivå är att demografin förändras och att den ekonomiska ojämlikheten ökar. Globalt och lokalt pratas det om mål för, och behovet av, att skapa ett hållbart och motståndskraftigt samhälle, till exempel beskrivet i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.

Exakt vad som behöver göras och hur det ska eller kan göras finns det dock olika åsikter om. En viktig roll för den akademiska världen är att identifiera behoven, globalt likväl som lokalt, och möjliggöra förändringar i samhället. Akademin verkar dels genom sitt utbildningsuppdrag, dels genom sitt forskningsuppdrag. Vi behöver utbilda de personer som ska genomföra förändringen för ett hållbart samhälle – de behöver kunskap, verktyg och färdigheter som bygger på den samlade kunskap vi har. Vi behöver också rusta för framtidens behov där nya utmaningar kräver ny kunskap, och inte att förglömma – vi behöver säkerställa att den här kunskapen kan tillämpas.

Som ett högskoleövergripande fokusområde är SCC:s uppgift att länka samman olika kunskapsområden, att tillhandahålla utbildning och forskning, och att tillsammans med samverkanspartners skapa innovation och värde för samhället. Det bygger på starka forskningsområden och en lång tradition av forskningssamverkan med externa partners, både privata och offentliga, i syfte att bidra till att möjliggöra den förändring av samhället som krävs.

SCC definierar smarta städer och samhällen som sådana som strävar efter att vara hållbara genom att använda IT- och kommunikationsteknik där det skapar mervärde. Ordet ”hållbar” innefattar de tre olika dimensioner – social, miljömässig och ekonomisk – som krävs för hållbar utveckling. Det innebär också att aktivt arbeta för att uppnå de sjutton globala mål för hållbarhet som FN slår fast i Agenda 2030.

Eftersom det stämmer väl överens med Högskolan i Halmstads regionala position fokuserar SCC på att utveckla smarta små och medelstora städer. Ett sådant fokus kompletterar också tidigare forskning kring smarta städer, som ofta är förknippad med megastäder, trots att majoriteten av befolkningen bor i små och medelstora städer. Små och medelstora städer, i motsats till storstäder och megastäder, har specifika utmaningar att ta hänsyn till. Dessa utmaningar inkluderar lägre ekonomisk styrka, kunskap och kapacitet, vilket kräver särskilda undersökningar och lösningar.

Högskolan i Halmstad har det senaste året inrättat en rad särskilda forskningsprogram för att stärka lärosätets profil, och för närvarande finns tre forskningsprogram inom SCC. Dessutom kommer ytterligare något sannolikt att godkännas inom kort. Forskningsprogrammen har utvecklats av forskare från olika kunskapsområden i samverkan med partners med syfte att vara långsiktiga, samhällsrelevanta och mångdisciplinära. De tre forskningsprogram som inrättats är:

  • Lärande i ett digitalt samhälle (LeaDS)
    Forskningsprogrammet tar upp frågor om hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna för undervisning och lärande, samt människors och organisationers kompetens att hantera digitala miljöer.
  • Transformation, Innovation and Norm Sciences (TRAINS)
    Forskningsprogrammet undersöker hur normer, såväl formella som informella, påverkar beteenden och samhällen med fokus på innovation och samhällelig förändring.
  • Re-Imagining Future Smart Living – beyond the Living Lab (REBEL)
    Forskningsprogrammet handlar om hur socialt och miljömässigt hållbara smarta städer och samhällen kan främjas på ett deltagande och ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till sociala och lokala värden och kunnande.

Ytterligare exempel på kommande eller potentiellt kommande forskningsprogram kopplar till hållbar resursanvändning och framtidens industriella utveckling.

Fokusområdet stöttar tvärvetenskapliga bidrag och ger samverkanspartners möjligheten att använda en tvärvetenskaplig metod för att ta itu med samhälls- och forskningsfrågor. Vi vill hjälpa samhället genom att tillhandahålla information och verktyg som hjälper till att bygga och upprätthålla städer som är smarta och hållbara.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Med denna ansats kommer vi ytterligare att öka vår förmåga att bidra tillsamhällsomvandlingen inom våra starka kunskapsområden. Tillsammans har vi en möjlighet att göra något bra för framtida generationer.

KRISTIAN WIDÉN

Samverka med oss

Är du eller ditt företag intresserade av att samverka med fokusområde Smarta städer och samhällen? Vi är alltid öppna för en dialog om hur vi kan arbeta tillsammans. Kontakta oss gärna.

Kristian Widén, fokusområdesledare: kristian.widen@hh.se, 072-977 36 47

Magnus Jonsson, biträdande fokusområdesledare: magnus.jonsson@hh.se, 072-977 35 63

Stella Erlandsson, koordinator: stella.erlandsson@hh.se, 070-673 03 88